НСИ - домакин на обучение на млади статистици от шест страни

Националният статистически институт е домакин на обучение на 24 млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна, организирано съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София. Обучението се реализира в рамките на програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ на Министерството на външните работи на Р България.  Целта на програмата е да се окаже подкрепа за укрепване на институционалния и административния капацитет на страните партньори от Западните Балкани и Черноморския регион.

Националният статистически институт кандидатства с проектно предложение за провеждане на обучителния курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ по тази програма, което беше одобрено. Курсът се провежда в периода 24 септември - 6 октомври 2017 г. в Учебно-оздравителния център на Университета за национално и световно стопанство в с. Равда, област Бургас (24 - 29 септември 2017 г.) и в  Учебно-квалификационния център на НСИ  в с. Сливек, област Ловеч  (29 септември - 6 октомври 2017 г.).

Целите на курса са младите експерти от 6-те страни  да се запознаят с основните понятия на статистическата теория, както и с организацията на определени емпирични изследвания в съответствие с европейските стандарти в областта на статистиката.

Теоретичната част на обучението ще бъде концентрирана върху:

- Същност и видове статистически изследвания

- Извадкови изследвания - същност, основни характеристики и видове.

По време на обучението участниците ще се запознаят с практическите аспекти на провежданите в България статистически изследвания в областта на демографската,  макроикономическата и бизнес статистиката, както и с някои нови методи за събиране на данни, в това число т.нар. Big Data. 

Националният статистически институт за първи път организира такъв вид обучение за млади статистици от шест страни  - Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. С повечето от страните НСИ има сключени двустранни споразумения за сътрудничество в областта на статистиката, в т.ч. с Армения, Азербайджан, Грузия и Украйна, и е в процес на сключване на подобни споразумения с Република Молдова и Беларус. През 2016 г. за първи път подобен курс беше проведен за млади статистици от Азербайджан. Настоящият курс е продължение на политиката на НСИ за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство  на Европейския съюз. Тази политика е заложена и в Многогодишната статистическа програма на Евростат за периода 2013 - 2020 г. и има за цел да доведе до синхронизиране на статистиката в тези страни с европейските стандарти.