Старши експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ към дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 12.09.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-615/05.09.2017 г. на Председателя на НСИ
 
Обявява:
 
I. Конкурс за длъжносттаСтарши експерт“ в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ към дирекция „Демографска и социална статистика“ при Националния статистически институт.
 
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 2 години;
3. Ранг – ІV младши.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – икономика, социология или информатика;
2. Компютърна грамотност. Владеенето на SPSS ще се счита за предимство;
3. Английски език на работно ниво.
 
IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
 
V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
 
VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.30 до 11.30 и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. „Панайот Волов“ № 2, стая 418 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
 
VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.
 
VIII. Кратко описание на длъжността: Участва в организацията и провеждането на статистическите изследвания в областта на статистиката на правосъдието, включени в Националната статистическа програма. Обработва първичните данни от статистическите изследвания, като следи обхвата и качеството на данните. Разработва статистически таблици и аналитични справки, участва в подготовката на публикация „Престъпления и осъдени лица“ и общите статистически издания.
 
IX. Размер на основната месечна заплата за длъжността – 850 лв.