Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Велико Търново” при ТСБ - Север

Публикуван на: 12.09.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Териториално статистическо бюро (ТСБ) - Север при Национален статистически институт - гр. Русе, ул. “Църковна независимост” № 16, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №С- РД-04-56/11.09.2017 г. на и.д. директора на ТСБ - Север
 
Обявява:
 
I. Конкурс за длъжността – „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Велико Търново” при Териториално статистическо бюро - Север.
 
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен - бакалавър
2. Професионален опит - 1 години или ранг V младши.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност - статистика, икономика;
2. Компютърна грамотност - Microsoft Office
 
IV. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю.
 
V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
 
VI.  Документите за участие се приемат всеки работен ден 9.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.30 часа в сградата на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново” при ТСБ - Север в гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 61, етаж 7, стая 9. Срокът за подаване е десетдневен и започва да тече от деня, следващ датата на публикуване на обявлението. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
 
VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на таблото за съобщения, намиращо се на 7-ми етаж в сградата на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново” при ТСБ - Север,  гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 61.
 
VIII. Кратко описание на длъжността: Събира, обработва и анализира статистическа информация и предоставя статистически информационни продукти и услуги на потребителите.
 
IX. Минимален размер на основната заплата:  600 лв.