Проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул „Съвместяване на работа със семеен живот - 2018 година“

Националният статистически институт започна работа по проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул „Съвместяване на работа със семеен живот - 2018 година“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.001-2017.181.

Целта на проекта е да се осигури международно съпоставима информация, която да позволи:

- да се установи в каква степен наличността на подходящи услуги за гледане на деца или за възрастни, нуждаещи се от грижи, влияе върху участието на хората на пазара на труда;

- да се анализира степента на гъвкавост, предлагана на работното място, от гледна точка на съвместяването на работата със семейния живот;

- да се идентифицират прекъсванията на трудовата дейност, свързани с грижи за деца или за възрастни, и да се анализира тяхната продължителност.

Обект на наблюдение по модула са лицата на възраст 18 - 64 навършени години. Анкетирането по модула ще се извършва едновременно с регулярното наблюдение на работната сила през периода януари 2018 - януари 2019 година.

Проектът е с продължителност 21 месеца и приключва през май 2019 година.