Главен експерт в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти” към дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 08.09.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-613/05.09.2017 г. на Председателя на НСИ
 
Обявява:
 
I. Конкурс за длъжността „Главен експерт” - 1 щ. бр.  в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти”, към дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“ при ЦУ на НСИ.
 
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 3 години или ранг IV младши;
3. Специалност – информатика, статистика и математика.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Английски език на работно ниво;
2. Компютърна грамотност.
 
IV. Начин на провеждане на конкурса – практическа задача и интервю.
 
V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно – квалификационна  степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
 
VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, стая 418 до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
Срокът по обявата изтича на 22.09.2017 г. (официален празниик, неработен ден), поради което документи ще се приемат до 25.09.2017 г. (включително), в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс.
 
VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.
 
VIII. Кратко описание на длъжността:  Участие в дейността на отдела по проектиране и създаване на динамични и статични инфографики и нови статистически публикации - печатни и онлайн, и генериране на идеи в съответствие с творческо задание, самостоятелно и в рамките на екипа.
Проектиране, дизайн и редизайн на графични и уеб визуализационни приложения.
Създаване на визуални концепции за онлайн публикации.
 
IX. Размер на основната заплата - 980 лв.