Две длъжности „Младши експерт” в отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите” при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 08.09.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-614/05.09.2017 г. на Председателя на НСИ
 
Обявява:
 
I. Общ конкурс за две длъжности „Младши експерт” в отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите” при ЦУ на НСИ.
 
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
2. Професионален опит – не се изисква.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – икономика;
2. Компютърна грамотност;
3. Английски език на работно ниво.
 
IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
 
V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
 
VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.30 до 11.30 и от 13:30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, стая 418 до 14 (четиринадесет) дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
Срокът по обявата изтича на 22.09.2017 г. (официален празниик, неработен ден), поради което документи ще се приемат до 25.09.2017 г. (включително), в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс.
При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
 
VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.
 
VIII. Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по предоставяне на статистическа информация по заявки на потребители от страната и чужбина. Консултира и обслужва потребители в Приемната на Националния статистически институт.
 
IX. Размер на основната месечна заплата за длъжността - 640 лв.