Старши експерт в отдел “Обща администрация” към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 15.09.2017 г.
 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от
Протокол № 1 от заседание на комисия,
назначена със Заповед №  РД–04–59/11.09.2017 г.
на Директор ТСБ-Северозапад за провеждане на конкурс
за една длъжност „Старши  експерт“
в отдел „Обща администрация“ към ТСБ-Северозапад
 
Днес, 15.09.2017  г. в гр. Плевен, в сградата на ТСБ – Северозапад от 10.00 часа се проведе заседание на конкурсната комисия в пълен състав при следния дневен ред:
 
1. Преценка на представените документи от кандидатите и допускане до тест.
2. Определяне на дата за провеждане на конкурса и интервюто.
3. Определяне на  броя на въпросите, които следва да съставят теста и минималния брой въпроси, на които следва да отговорят кандидатите за да бъдат допуснати до интервю.
4. Определяне на коефициент, с който следва да се умножат оценките от интервю и тест.
 
По точка първа:
След преглед на документите на кандидатите и нормативните изисквания за заемане на длъжността, комисията реши:
 
1. Допуска до участие в конкурс следните кандидати:
1. Анжела Богомилова Янкулова
2. Тереза Симеонова Тодорова
3. Ирена Красимирова Дамянова
4. Даниела Цветанова Захариева
5. Румянка Иванова Игнатова
6. Светла Иванова Иванова
 
2. Недопуснати кандидати.
НЯМА
 
По точка втора:
Комисията определя дата за провеждане на тест 09.10.2017 г. от 9.00 часа в сградата на ТСБ-Северозапад и интервю в 13.00 часа на същия ден.
Продължителността на теста е определен на 45 минути.
Допуснатите кандидати да се явят на тест на 09.10.2017 г. от 8.45 часа в сградата на ТСБ-Северозапад. Кандидатите следва да носят лична карта.
 
По точка трета:
Определя брой въпроси от теста 21 и минимален  брой отговори, за допускане до интервю – 13, което отговаря на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор от 14 до 21 включително се добавят по 0.125 точки допълнително до достигане на максимална оценка 5.00.
Определя минимална оценка за издържал интервюто кандидат 4.00.
 
По точка четвърта:
Определя се коефициент на тежест, с който следва да се умножат точките от теста -  4  и коефициент на тежест, с който да се умножат точките от интервюто - 5.
 
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността “Старши експерт” в отдел „Обща администрация”, към ТСБ-Северозапад
 
1. Общи познания.
1.1. Закон за държавния служител.
1.2. Закон за администрацията
1.3. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
1.4. Класификатор на длъжностите в администрацията
1.5. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
1.6. Наредба за административния регистър
1.7. Кодекс на труда
1.8. Наредба за работното време, почивките и отпуските
1.9. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ.
2.1. Закон за статистиката.
2.2. Устройствен правилник на НСИ.
 
3. Методология и метаданни:
3.1. Национална статистическа програма за 2017 година
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :
                                                                                                                                   (П. Цветкова)

 

Файл: