Старши експерт в отдел “Статистически изследвания - Плевен” към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 15.09.2017 г.
 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/15.09.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № СЗ-РД-04-58/11.09.2017г. на директора на ТСБ Северозапад за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Плевен”  в Териториално статистическо бюро – Северозапад:
 
Въз основа на преценката и нормативните изисквания за заемане на длъжността  комисията реши:
 
А. Допуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Ирена Красимирова Дамянова 
2
Танислава Атанасова Василева
3
Светла Иванова Иванова
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 09.10.2017 г. от 10:30 часа в сградата на ТСБ Плевен, ул. “Хан Крум” № 1,  стая 409.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 09.10.2017 г. от 14:30 ч. в сградата на ТСБ-Северозапад, отдел „Статистически изследвания-Плевен“,  ул. „Хан Крум” № 1, стая 303.
 
Б. Не допуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Христиана Сашева Стоянова
2
Милена Цонева Николаева
 
Съгласно чл.20(2), от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители представените копия на документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на 1 година професионален опит в областта на икономиката и/или държавната администрация , или придобит V младши ранг за заемането на длъжността старши експерт в отдел „Статистически изследвания-Плевен“.
 
За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Плевен” при ТСБ - Северозапад, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници: 
 
1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2017 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ
     
Дата: 15.09.2017 г.                       Председател на комисията:     /  п  /
                                                                                                     (Пламен Петков)

 

Файл: