Пресконференция на НСИ

На 31 август (четвъртък) от 11.00 часа в София в сградата на Националния статистически институт на ул. „Панайот Волов“ № 2 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени предварителни данни за

Дейността на предприятията през 2016 година

Представената информация ще включва:

1. Дейност на нефинансовите предприятия - обхват, заети лица, оборот, произведена продукция, добавена стойност

2. Дейност на финансовите предприятия по видове - застрахователи, пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове, специализирани инвестиционни предприятия, сдружения и фондации

3. Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.

В пресконференцията ще участват:

Диана Янчева - заместник-председател на НСИ
Анастас Троянски - директор на дирекция „Бизнес статистика“ в НСИ.