Посещение на делегация на Република Азербайджан в рамките на туининг проект

Делегация от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан е на петдневно посещение (21 - 25 август 2017 г.) с цел обучение в Националния статистически институт в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е на тема: „Модернизация на Националната статистическа система чрез институционално преструктуриране, обмен на практиката на България“. В състава на делегацията са включени заместник-председателят на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан г-н Рауф Салимов, председателят на Държавния статистически комитет на автономна република Нахчеван г-н Вагиф Расулов, г-н Гасим Алиев - ръководител на проекта от азербайджанска страна, и г-н Гундуз Мамадов - заместник-началник на отдел „Агростатистика“.

На 21 август 2017 г. срещата с азербайджанските колеги в ЦУ на НСИ беше открита от председателя на Националния статистически институт г-н Сергей Цветарски - младши ръководител на туининг проекта, който запозна гостите с функционирането на Националната статистическа система. Главният секретар на НСИ г-н Цветан Нанов очерта основните цели и задачи, както и постигнатите резултати при провеждане на структурната реформа.

Основната цел на визитата е статистиците от Република Азербайджан да се запознаят с институционалната реформа, проведена в НСИ през 2015 г., и нейното влияние върху качеството на статистическите изследвания в териториалните статистически бюра.

По време на визитата в България статистиците от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан ще посетят Учебно-квалификационния център в с. Сливек, обл. Ловеч, ТСБ - Северозапад и ТСБ - Североизток, където ще се запознаят със структурата и функциите на двете ТСБ, с внедряването на стандарта за качество ISO 9001: 2015 на регионално ниво, с традициите, иновациите, добрите практики за повишаване на качеството на статистическата информация, както и с разпространението на статистически продукти и услуги на регионално ниво. Експертите от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан ще споделят своя опит и практика по въпросите, свързани с управлението на качеството.

Туининг проектът AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“ е със срок на изпълнение 24 месеца и се очаква да приключи през ноември 2017 година.