Главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности” към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 08.09.2017 г.

Препис – извлечение  

от Протокола на комисията, назначена със заповед № РД-05-611/05.09.2017 г. на Председателя на НСИ за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ в ЦУ на НСИ

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до конкурса кандидати:

Даниела Симеонова Петрова
Бистра Георгиева Павлова
Деница Георгиева Иванова
Добрина Василева Григорова – Минева
Добромира Тончева Иванова
Любен Пламенов Петков
Нели Апостолова Димитрова
Надежда Димитрова Панкова
Николай Андонов Андонов
Ива Крумова Иванова
Николина Лъчезарова Ичева
Божидар Николов Харизанов

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 18.09.2017 г. от 9.30 ч. в сградата на НСИ, ул. „Панайот Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 18.09.2017 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. „Панайот Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Нормативни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати за заемане длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ в ЦУ на НСИ.

1. Закон за администрацията;
2. Закон за държавния служител;
3. Закон за статистиката;
4. Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
5. Закон за държавната собственост и Правилник за прилагането му;
6. Устройствен правилник на НСИ;
7. Административно – процесуален кодекс;
8. Закон за административните нарушения и наказания;
9. Кодекс на труда.
10. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

 

Дата: 05.09.2017 г.                                         Председател на комисията:  ...........................
                                                                                                                         Галина Кунчева

 

Файл: