Списание „Статистика”, бр. 3/2017

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2017 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
• Теория и методология на статистическите изучавания
• Статистически изследвания и анализи
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания е публикувана статията:

• Индексен факторен анализ на продукцията от еднородни и разнородни съвкупности на стоки според промените на техните цени и натурални количества с дискретната нечетна функция на математическия сигнум (методика на анализа) - автор  проф. Емил Христов  

Предложена е нова методика за традиционния индексен факторен анализ на изменението на продукцията в паричен израз от всякакви еднородни и разнородни съвкупности на стоки. Индексът за изменението на продукцията от цялата съвкупност се анализира според факторните промени на цените и натуралните количества на отделните стоки. Най-напред се извършва адитивен факторен анализ на изменението на продукцията на всяка отделна стока с авторова методика за ефектите от еднопосочните и разнопосочните факторни промени с дискретната нечетна функция на математическия сигнум. Всеки от получените ефекти (два нетни и един съвместен) се сумира за всички стоки. С трите сумарни ефекта за цялата съвкупност се съставят три нетни факторни индекса, които след това се превръщат в окончателни факторни индекси за факторните влияния на всички промени за всички стоки. С новия индексен метод се намират еднозначните (единствено верни и точни) решения в сравнение с условните и неточни решения с множествените факторни индекси за цените при постоянен състав на Ласпейрес и Пааше.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

• Някои структурни промени в родилния (фертилния) контингент в България и влиянието им върху раждаемостта - автор проф. д-р Димитър Аркадиев

В статията се обсъжда намаляването на броя на живородените деца в България през последните 15 - 20 години. Това се отразява пряко върху общия брой на населението в страната. Изследват се тенденциите в изменението на броя на живородените деца и на жените от родилния контингент. За описване на трайната тенденция се прилагат моделите на сплайн-функциите (живородени деца) и на парабола от втори ред (жени). Характеризират се структурата и структурните промени на разпределението по възраст на жените от родилния контингент и на живородените от тях деца. Анализират се размерите на някои показатели за измерване на раждаемостта. Обсъжда се изменението на повъзрастовите коефициенти на раждаемост. Прави се индексен факторен анализ на броя на живородените деца. Проследяват се измененията в тоталния коефициент на плодовитост. Използва се моделът на парабола от втори ред. Накрая се обсъждат възможностите за увеличаване на броя на живородените деца в България.

Основните резултати от анализа са следните: Раждаемостта се повишава, но броят на жените от родилния контингент постоянно намалява. Ражданията се осъществяват на по-висока възраст на майката. Някои възможности за увеличаване на броя на живородените деца са: имиграция на жени в родилна възраст, държавна политика за стимулиране на образованата раждаемост, намаляване на броя на абортите, инвитро процедурите, използване на опита на други страни в демографската политика и други.

• Българското селско стопанство и неговото европейско представяне - автор Гиргина Николова, Национален статистически институт - София

В статията е направен преглед на основните тенденции в развитието на селското стопанство в България за последните петнадесет години. За целта е проследено изменението в производствените структури, работната сила, стойността на селскостопанската продукция, създадената добавена стойност и дохода от селскостопанска дейност, в това число и като резултат от прилагането на принципите и механизмите на Общата селскостопанска политика на ЕС. За анализ на тенденциите са използвани статистически данни от наблюденията за структурата на земеделските стопанства, статистиката на растениевъдството и животновъдството, типологията на земеделските стопанства, икономическите сметки за селското стопанство, пазара на земеделска земя в страната.

• Agile управлението като елемент от модернизацията на териториалните структури на Националния статистически институт - автор Светла Иванова, Национален статистически институт - София

 Agile управлението на статистическата организация е една от актуалните теми, подложена на обсъждане от Комисията за модернизиране на организационната рамка и оценка към Групата на високо равнище за модернизиране на официалната статистика при ООН. От позицията на началник на териториален статистически отдел в статията съм представила моя поглед върху възможността за такъв тип управление в териториалната структура на НСИ.

В статията се обосновава  необходимостта от гъвкава организационна култура. Разгледани са принципните характеристики на Agile управлението и Scrum подхода и как би изглеждало тяхното приложение в териториалната структура на НСИ при едновременно спазване на Кодекса на европейската статистическа практика и изпълнението на клаузи от ISO 9001. Представено е съответствието на философията на Agile управлението с фазите и поддейностите от Общия модел на статистическия производствен процес в НСИ.

Отделено е внимание и на управлението на риска в условията на Agile управление, като подробно са представени методи за мониторинг на риска и анализ на причините за възникването му. Разгледана е и ролята на вътрешния одит извън контекста на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и необходимостта от него в териториалните структури при такова управление.

Като най-подходящ начин за внедряване в териториалните структури на НСИ на философията на Agile управлението в процесите по производство на статистическа информация е представен накратко и хибриден модел на управление, при който само при отделни фази от Общия модел на статистическия производствен процес в НСИ се прилага Scrum подходът.

• Постановки в предложението за регламент на Европейския парламент и Европейския съвет за обща рамка на статистическите данни за лицата и домакинствата - автор д-р Васил Бозев, Университет за национално и световно стопанство - София

Стратегията „Европа 2020“ използва показатели за наблюдение на водещи цели като подобряване на образователното равнище, намаляване на бедността, насърчаване на заетостта и социалното приобщаване. Затова в рамковия период 2013 -2017 г. един от стълбовете на статистическата информационна система, върху които се поставя акцент, е социалният стълб. Във връзка с това Европейският парламент и Съветът предлагат регламент, който да модернизира събирането и да подобри съпоставимостта на статистическата информация в социалната система. Това не може да се осъществи без ясна европейска рамка, която да определи общи статистически понятия, отчетни формати и изисквания по отношение на качеството. Действайки поотделно, държавите членки трудно биха могли да постигнат тази съпоставимост помежду си. Това обаче може да се осъществи на равнище Европейски съюз  въз основа на правен акт, който гарантира съгласуваност и съпоставимост на статистическата информация в областите на статистиката, обхванати от предложения акт.

В рубриката Информации, рецензии, консултации е представена информацията:  

• Участие в работна среща „Предоставяне на основна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност“ (Лисабон, Португалия, 20 - 21 март 2017 година)  - автор Калинка Петрова,  Национален статистически институт - София  

Целта на работната среща беше съвместното обсъждане на методологически въпроси, оценка на извършената работа и планиране на предстоящите задачи в областта на следните наблюдения на потребителски стоки и услуги представители, по които 37 европейски държави работят съгласно утвърден международен график:

1. Наблюдение Е16-1 „Всичко за дома и градината” - беше представен обобщаващ доклад за приключилото наблюдение относно етапите на работа, резултати, основни проблеми и изводи на ниво 37 страни участнички

2. Наблюдение Е16-2 „Транспорт, ресторанти и хотели” - бяха представени и обсъдени резултатите от текущото наблюдение, получени след приключване на първата фаза (Validation Round 0 - изчистване на грешките и VR1) на валидиране на първичната ценова информация, предоставена от страните участнички; представяне на резултатите от въпросника за хотелите

3. Наблюдение Е17-1 „Услуги” - беше представен инструментариум за провеждане на предстоящото наблюдение, както и съгласуван с Координатора вариант на общия списък на услугите представители, специфични инструкции за събиране и въвеждане в базата данни „ППС“ на Евростат, обсъдени бяха и някои методологически въпроси

4. Наблюдение Е17-2 „Мебели и здравеопазване” - анализ на обобщените резултати от предварителното проучване, проведено от всяка една от страните, за наличие на пазара на предложените в предварителния списък стоки/услуги, марки и модели, представителност. Етапи и срокове за провеждане на изследването

5. Наблюдение Е18-1 „Храни, напитки и тютюн” - беше направен общ преглед на предстоящото за първата половина на 2018 г. потребителско наблюдение - структура, класификации, препоръки и етапи на провеждане.

В статията са представени и експресните данни от наблюденията на цени на потребителски стоки и услуги за 2016 г., както и кратки методологични бележки и основни понятия в областта на паритетите на покупателната способност.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 3/2017 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
 Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038. 
 Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ