Младши експерт в отдел „Статистика на външната търговия със стоки” към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 22.08.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД – 05 – 567/16.08.2017 г. на председателя на Националния статистически институт за провеждане на конкурс за една длъжност младши  експерт в отдел „Статистика на външната търговия със стоки“ към дирекция „Бизнес статистика“

Днес, 16.08.2017  г. конкурсна комисия в състав:

1. Анастас Троянски – директор на дирекция „Бизнес статистика“  - Председател и членове:
2. Силвия Кавгаджийска – началник на отдел „Статистика на външната търговия със стоки“;
3. Ивайло Цонковски – началник на отдел „Човешки ресурси“;
4. Елица Башева – старши юрисконсулт в  отдел „Правни дейности“,

проведе своето заседание в пълен състав при следния дневен ред:

1. Допуснати и недопуснати кандидати.
2. Определяне на дата за провеждане на конкурса и интервюто.
3. Определяне на  броя на въпросите, които следва да съставят теста и минималния брой въпроси, на които следва да отговорят кандидатите за да бъдат допуснати до интервю.
4. Определяне на коефициент, с който следва да се умножат оценките от интервю и тест.

След преглед на документите на кандидатите и нормативните изисквания за заемане на длъжността, комисията реши:

По точка първа:  Допуска до участие в конкурс следните кандидати:

1. Веселка Бисерова Гечовска.

2. Елена Валентинова Иванова.

3. Любослав Цветанов Стоянов.

4. Моника Викторова Георгиева

5. Десислава Железова Янева.

6. Десислава Наскова Атанасова.

7. Валери Николаев Николаев.

8. Елена Юриевна Караилиева.

9. Пано Видев Троплев.

Няма недопуснати кандидати.

По точка втора: Комисията определя дата за провеждане на тест 29.08.2017 г. г. от 9.30 часа в сградата на ЦУ на НСИ, зала „Пресцентър“ и интервю в 11.00 часа на същия ден.

Продължителността на теста е определен на 45 минути.

Допуснатите кандидати да се явят на тест на 29.08.2017 г. от 9.15 часа в сградата на ЦУ на НСИ. Кандидатите следва да носят лична карта.

По точка трета: Определя брой въпроси от теста 21 и минимален  брой отговори, за допускане до интервю - 13, което отговаря на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор от 14 до 21 включително се добавят по 0.125 точки допълнително до достигане на максимална оценка 5.00. Определя минимална оценка за издържал интервюто кандидат 4.00.

По точка четвърта:  Определя се коефициент на тежест, с който следва да се умножат точките от теста - 4  и коефициент на тежест - 5, с който да се умножат точките от интервюто.

Комисия:
1……………………..
2………………………
3………………………
4………………………
 

Дата: 16.08.2017 г.

 

Области на познание и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидатиза заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел „Статистика на външната търговия със стоки”, към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ
 
 
1. Общи познания:
1.1. Закон за държавния служител.
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/19/):
2.1. Закон за статистиката.
2.2. Устройствен правилник на НСИ.
 
3. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността в областта на статистиката на външната търговия със стоки:
3.1. Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Външна търговия“, под-рубрика „Интрастат“ – „Нормативна уредба“
 
4. Метаданни и методология:
4.1. Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Външна търговия“, под-рубрика „Статистически данни“ - „Износ и внос“
4.2. International trade statistics - background
 
 
Файл: