Началник отдел в отдел „Обща администрация” към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 18.07.2017 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/18.07.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № СЗ-РД-04-41/07.07.2017г.  на директора на ТСБ-Северозапад за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел  в отдел „Обща администрация”  в Териториално статистическо бюро – Северозапад:

Въз основа на преценката комисията реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Петя Иванова Цветанова
2
Ралица Петкова Петранова
3
Нора Димитрова Цветкова
4
Полина Стефанова Цветкова
5
Зорница Светлинова Здравкова
6
Георги Гатев Гатев
7
Лилян Цветанов Монов
8
Драгомир Методиев Димитров
9
Ваньо Симеонов Димитров

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.08.2017 г. от 10:00 часа в сградата на ТСБ-Северозапад, ул. „Хан Крум” № 1,  стая 409.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 07.08.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ТСБ-Северозапад,  ул. „Хан Крум” № 1, стая 301.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

За подготовка допуснати те до конкурса кандидати за заемане на длъжността  Началник отдел  в отдел „Обща администрация” при ТСБ - Северозапад,  могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:      
1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
1.4. Закон за счетоводството.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2017 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ
 
Дата: 18.07.2017 г.                       Председател на комисията:     /  п  /
(В.Георгиева)

 

Файл: