Главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности” към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 24.07.2017 г.
Препис – извлечение

от Протокола на комисията, назначена със заповед № РД 05 - 527 от 21.07.2017г. на Председателя на НСИ за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ в ЦУ на НСИ

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до конкурса кандидати:

Божидар Харизанов
Антония Георгиева
Ралица Вълева
Мартин Маринов
Николина Ичева
Николай Панайотов
Теодора Цановска
 
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.08.2017 г. от 9.30 ч. в сградата на НСИ, гр.  София, ул. „Панайот Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 07.08.2017 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. „Панайот Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.
В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Нормативни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати за заемане длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ в ЦУ на НСИ.

1. Закон за администрацията;
2. Закон за държавния служител;
3. Закон за статистиката;
4. Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
5. Закон за държавната собственост и Правилник за прилагането му;
6. Устройствен правилник на НСИ;
7. Административно – процесуален кодекс;
8. Закон за административните нарушения и наказания;
9. Кодекс на труда.
10. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
Дата: 21.07.2017 г.                                          Председател на комисията:  ...........................
                                                                                                                         Галина Кунчева

 

Файл: