Старши експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности” към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

 
Публикуван на: 17.07.2017 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД – 05 – 513 от 14.07. 2017 г. на председателя на Националния статистически институт за провеждане на конкурс за една длъжност старши експерт в отдел „Финансово – счетоводни дейности“ към дирекция „Обща администрация“

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 24, т.1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Милена Драгомирова Михалкова.

2. Елина Иванова Накова.

3. Катя Христова Испорска.

4. Малина Веселинова Любенова.

5. Илияна Христова Димитрова.

6. Вяра Димитрова Йовчева.

7. Надежда Красимирова Цветанова

8. Милена Тодорова Цонева

Комисията определя дата за провеждане на тест 24.07.2017 г. от 9.30 часа в сградата на ЦУ на НСИ, зала „Пресцентър“ и интервю в 11.30 часа на същия ден.

Допуснатите кандидати да се явят на тест на 24.07.2017 г. от 9.15 часа в сградата на ЦУ на НСИ. Кандидатите следва да носят лична карта.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:
1. Закон за счетоводството;
2. Указанията на МФ, дирекция „Държавно съкровище“ – Единна бюджетна класификация - ДДС 20;
3. Кодекс на труда (Глава десета, Раздел III);
4. Кодекс за социално осигуряване (Глава четвърта);
5. Закон за публичните финанси;
6. Закон за държавния служител (Глава трета, Раздел VI);
7. Закон за статистиката (публикуван на Интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg. );
8. Устройствен правилник на НСИ (публикуван на Интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg. ).
 

Председател  Анета Фасулкова : /П/

Дата: 17.07.2017 г.

 

Файл: