Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Кърджали”, Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Смолян”, Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Хасково” в ТСБ Юг

Публикуван на: 03.07.2017 г.
Препис – извлечение
 
от Протокола на комисията, назначена със Заповед № Ю-РД-04-39/20.06.2017г. на и.д. директора на ТСБ - Юг, за допускане на кандидатите до конкурс за три длъжности по служебно правоотношение за една щатна бройка – „Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Кърджали”, една щатна бройка -„Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Смолян”и една щатна бройка -„Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Хасково” в Териториално статистическо бюро – Юг.
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
Допуснати до конкурса кандидати - ОСИ – Кърджали:
Име, презиме и фамилия
1
Несифе Айнур Емин
2
Анита Славчева Коруйкова
3
Стефка Николова Николова
4
Ирина Енева Минчева
5
Таня Веселинова Апостолова
6
Кенан Якуб Алиибрям
7
Димитър Красимиров Кьосеиванов
8
Марияна Димитрова Павлова
9
Недялка Димитрова Димитрова
10
Красимира Динкова Дякова
11
Иван Вълчев Златилов
12
Ажда Камбер Вели
Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ – Кърджали - няма:
 
Допуснати до конкурса кандидати - ОСИ – Смолян:
Име, презиме и фамилия
1
Милена Николова Керкелова
2
Елена Здравкова Брамова
3
Миглена Емилиянова Попеску
4
Нина Стефанова Тодева
5
Елица Асенова Бояклиева
6
Николина Валентинова Дякова
7
Тодор Илиев Паев
8
Искра Юлиянова Димитрова
9
Миглена Росенова Дилова
10
Антоанета Стефанова Василева
11
Магдалена Веселинова Царева
Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Смолян – няма
 
Допуснати до конкурса кандидати - ОСИ – Хасково:
Име, презиме и фамилия
1
Данаил Валериев Калинов
2
Виолета Сергеева Велкова
3
Огнян Митков Тодев
4
Мария Красимирова Петкова
5
Пламен Николов Тодоров
6
Димитрийка Тенчева Ванчева
7
Виолета Петкова Митева
8
Златка Стоянова Георгиева
9
Диана Минчева Делчева
10
Данаила Василева Гинева
11
Галина Делчева Стайкова
12
Димитрия Йорданова Господинова-Попова
13
Димитър Петров Бояджиев
14
Ваня Йорданова Петрова
15
Гергана Вълчева Георгиева
16
Милен Георгиев Милев
17
Елена Стойчева Иванова-Стоилова
18
Кръстина Георгиева Мандаджиева
19
Спаска Миткова Славчева
20
Кенан Якуб Алиибрям
Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Хасково – няма
 
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 19.07.2017г. от 09:30 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр.Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.
 
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 19.07.2017г. от 12:00 в сградата на ТСБ - Юг, гр.Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Дата:27.06.2017г.                                                                                        Председател на комисията: /  п  /
                                                                                                                                                  (Светла Велева)
 
 
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на три длъжности по служебно правоотношение за една щатна бройка – „Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Кърджали”, една щатна бройка -„Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Смолян”и една щатна бройка -„Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Хасково” в Териториално статистическо бюро – Юг.
 
1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2017 г.;
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ.
 
Председател на комисията: /   п  /
                                                                                                                           (Светла Велева)
Файл: