Младши експерт в отдел “Статистически изследвания - Плевен” към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 26.06.2017 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/26.06.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № СЗ-РД-04-32/22.06.2017г.  на директора на ТСБ-Северозапад за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Плевен”  в Териториално статистическо бюро – Северозапад:

Въз основа на преценката комисията реши:

а/ Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Александър Костадинов Георгиев
2
Петя Недкова Иванова
3
Десислава Кирчева Костова
4
Ася Цветанова Цветкова
5
Светлин Иванов Вълев
6
Борислава Христова Бочева
7
Денислава Денкова Гицова
8
Христинка Стойкова Атанасова
9
Анатоли Асенов Андреев
10
Кристина Ненова Росенова
11
Валентин Илиев Трифонов
12
Светла Валериева Иванова-Цветкова
13
Бояна Христославова Чулева
14
Петя Иванова Конова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 10.07.2017 г. от 09:00 часа в сградата на ТСБ-Северозапад, отдел „Статистически изследвания-Плевен“, ул. „Хан Крум” № 1, стая 409.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 10.07.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ТСБ-Северозапад, отдел „Статистически изследвания-Плевен“,  ул. „Хан Крум” № 1, стая 303.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

За подготовка допуснати те до конкурса кандидати за заемане на длъжността „младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Плевен” при ТСБ - Северозапад, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:           

1. Общи административни познания
1.1. Закон за държавния служител
1.2. Закон за администрацията
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката
2.2. Устройствен правилник на НСИ
2.3. Национална статистическа програма за 2017 г.
2.4. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на РБългария, 2013 – 2017 година;
 
Дата: 26.06.2017 г.                       Председател на комисията: ……………..…
(Пламен Петков)
 
Файл: