Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Габрово” при ТСБ - Север

Публикуван на: 29.06.2017 г.
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
Съгласно чл. 21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/26.06.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № С-РД-04-35/09.06.2017 г. на и.д. Директора на ТСБ - Север за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Габрово” при ТСБ - Север,  допуска до конкурс:
 
1. МИГЛЕНА ЗДРАВКОВА БОНЕВА
2. ГАЛИНА ИВАНОВА ГАНЧЕВА
3. ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА МАРЕВА
4. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
5. СОФИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
6. ТАТЯНА ИВАНОВА РУСЕВА
7. ЙОАНА КОЛЕВА НИКОЛОВА
8. РУМЯНА НИКОЛАЕВА ГАДЖЕВА - ХРИСТОВА
9. ЙОАННА СТАНИМИРОВА КОЦЕВА
10. ЕЛЕНА КОЛЕВА КОЛЕВА
11. ДОБРИНА ВЪЛЧЕВА СЛАВОВА
12. ИВАЛИНА БОНЧЕВА ИВАНОВА
13. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
14. ПЕТЯ АТАНАСОВА ВЪРБАНОВА
15. ДЕСИСЛАВА ДОБРИНОВА СТОЕВА
16. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ОБРЕТИНЧЕВ
 
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.07.2017г. в сградата на отдел „Статистически изследвания - Габрово”, гр. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 65, етаж 4, стая 406 за решаване на тест от 09.30 ч. до 10.30 ч.
Кандидатите трябва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на  07.07.2017 г.  от 13.00 ч. в сградата  на отдел „Статистически изследвания - Габрово”, гр. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 65, етаж 4, стая 406.
 
*  За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Габрово” при ТСБ - Север, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:
           
1. Общи административни познания
1.1. Закон за държавния служител
1.2. Закон за администрацията
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката
2.2. Устройствен правилник на НСИ
2.3. Базови познания в областта на статистиката - публикувани в сайта на НСИ /www.nsi.bg/, рубрика „Статистически данни” - подрубрики: „Бизнес статистика”, „Демографска и социална статистика” и „Макроикономическа статистика”.
 
Дата: 26.06.2017 г.                      Председател на комисията: ...................../п/...................
                                                                                                                              (Георги  Цветков)
 
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
съгласно чл.21, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/26.06.2017 г. за длъжността „младши експерт” в отдел “Статистически  изследвания - Габрово” при  ТСБ - Север
 
Не се допускат до конкурс:
 
-        няма недопуснати кандидати
 
 
Дата: 26.06.2017 г.                      Председател на комисията: ...................../п/................... 
                                                                                                                              (Георги  Цветков)
 

 

Файл: