Списание „Статистика”, бр. 2/2017

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2017 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
 Теория и методология на статистическите изучавания
 Статистически изследвания и анализи
 Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания е публикувана статията:

 Показателите за „смъртност“ и „раждаемост“ в демографията - дефиниции и терминология - автор  проф. Марта Сугарева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Статията има за цел да внесе яснота относно съдържанието на понятията „смъртност“ и „раждаемост“ във връзка с различни спекулативни интерпретации на демографските данни в България. Изложени са основните статистически индикатори, като се набляга на факта, че брутните коефициенти за смъртност и раждаемост (на 1 000 души от населението) могат да бъдат подвеждащи поради влиянието, което оказва върху тях  възрастовата структура на населението. За да се избегнат неправилни твърдения, като това, че „смъртността в България е една от най-високите в света“, в статията се предлага да се използват показателите „средна продължителност на живота“ и „среден брой деца на една жена“ (синтетичен коефициент за раждаемост). 

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

 За анализите на социално-икономическата информация - автор проф. д.с.н. Светлана Съйкова, Център за емпирични социални изследвания към Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките

В статията се обсъждат проблеми, свързани с използване на разполагаемата информация за социално-икономическите явления и процеси. Има се предвид не само информацията, произвеждана от НСИ, но и от други източници - главно институционалните структури на бизнеса и държавното управление, общуването на хората в социалните мрежи в интернет. Има много индикации, че възможностите, които предлагат тези източници за анализи и оценки на състоянието, промените, факторните влияния и проблемите в изследваните обекти, са значително по-големи, отколкото реално се използват. Последица от това са пропуснатите възможности за повишаване на резултатността на анализите в разглежданата област.

През призмата на основните цели и задачи на аналитичната работа се обсъждат съществуващи благоприятни възможности, идеи и предложения за повишаване на ефективността на анализите. Специален акцент се поставя върху генерирането на идеи за иновации. Дискутираните проблеми и идеи са адресирани не само до специалистите статистици, но и до всички, които използват статистически методи в аналитичната си работа.

 Познавателни възможности на коефициента на автодетерминация при статистическия анализ - автор доц. д-р Любомир Иванов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

В статията се разглеждат възможностите за приложение на коефициента на автодетерминация в процеса на статистическия анализ на динамика. Посочено е как се оценява коефициентът и как се проверява неговата статистическа значимост. Изведени са общо пет направления, в които може да се използва коефициентът: като синтезиран показател за наличните закономерности в конкретен динамичен ред; като потенциална възможност за построяване на линеен модел на развитието; като мярка за степента на прогнозируемост на динамичните редове; като алтернативен тест за случайност на реда; като база за по-точно оценяване на адекватността на построените модели за изглаждане на динамичните редове. Въз основа на данни за три демографски показателя е илюстрирано приложението на коефициента във всичките пет направления.

 Основни аспекти от Системата за възнаграждения в Националния статистически институт и влиянието на нормативните промени и структурни реформи върху тях - автор Нели Ярловска, Национален статистически институт, София

Направен е анализ на основните аспекти на Системата за определяне на възнагражденията в държавната администрация и по специално на служителите в ЦУ на НСИ. За целта е отчетено влиянието както на факторите, които са типични за съответната организация, като вида на организационната култура и структура, така и въздействието на външната среда и измененията на нормативната уредба, регламентираща заплащането в държавната администрация.

За да се постигне пълнота по отношение на разбирането на политиките за управление на възнагражденията, те са проследени в контекста на административната реформа, като се обособяват три периода в развитието им. Повратен момент при определяне на възнагражденията в държавната администрация представлява новият модел на заплащане, въведен на 1.07.2012 година. Това е и причината в емпиричната част на статията възнагражденията на служителите в ЦУ на НСИ да бъдат изследвани през призмата на нормативната уредба преди и след 1.07.2012 година. Факторите, които водят до увеличаване на заплатите, са: политиката по оптимизиране на персонала, структурните промени в управлението на процесите и рационалното използване на бюджетните средства. Основа за определянето на размера на увеличението е ежегодното оценяване на служителите.

Би могло да се обобщи, че новата система за заплащане, която цели обвързване на възнагражденията на служителите с постигнатите резултати, освен възможности носи и сериозни предизвикателства. За да се преодолеят, е необходимо негативните ефекти да бъдат съобразени при бъдещи промени в нормативната уредба. Разгледаните в статията механизми на заплащане не могат еднозначно да се отрекат или фаворизират. Подобно на разваления часовник, който показва вярно часа два пъти дневно, във всеки един от тях има известен потенциал.

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:  

 Статистика на отпадъците - автор Христина Миронова,  Национален статистически институт, София

Националният статистически институт провежда няколко изследвания от гледана точка на източника на генериране на отпадъци, а именно: отпадъци от дейността на стопанските субекти, отпадъци от селското, горското и рибното стопанство и самостоятелно изследване относно битовите отпадъци. В информацията по-подробно са разгледани рециклирането и оползотворяването на битовите отпадъци като основен елемент на кръговата икономика.

 Отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води от домакинствата през 2005 и 2015 година - автор Цветослав Стоев,  Национален статистически институт, София

Водата е основен източник на живот на нашата планета, използва се за питейни нужди и за напояване на селскостопанските култури. Тя е важна суровина и намира приложение в редица икономически отрасли. След употребата й като отпадъчна, може да предизвика неблагоприятни ефекти. Публикацията проследява отвеждането и пречистването на отпадъчните води, образувани от домакинствата вследствие на всекидневните битово-физиологични потребности на хората, през 2005 и 2015 година. Разгледани са както делът на населението по вид на отвеждане на отпадъчните води (свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води,  обществена канализация без пречистване и собствено третиране), така и количествата отведена отпадъчна вода по вид. Данните са представени на национално равнище и на ниво статистически райони (NUTS2), направено е и сравнение с европейските държави. Не се разглеждат отпадъчните води от индустрията, услугите, неточковите източници и др., които също попадат в обществената канализация.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 2/2017 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ