Националният статистически институт и Българската академия на науките сключиха Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация

Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски подписаха Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация между двете институции.

В Споразумението се отбелязва, че НСИ и БАН ще си сътрудничат при разработването на методологични, организационни, нормативни, софтуерни и други решения, свързани с обмена на информация между двете институции. НСИ и БАН ще обменят информация при строго спазване на статистическата тайна, ще провеждат съвместни конференции, симпозиуми, работни групи и други прояви за обсъждане и популяризиране на резултатите от статистически изследвания и научни разработки и анализи, ще формират подходяща среда за стимулиране на научно, в т.ч. статистическо знание и иновационни идеи, ще си съдействат за укрепване и разширяване на международните контакти и сътрудничество.

При подписването на споразумението председателят на НСИ отбеляза, че настоящият документ е естествено и необходимо продължение и допълнение на Споразумението между двете институции, сключено в началото на 2013 г., тъй като партньорството вече дава резултати. НСИ и БАН  работят по съвместни проекти, участват в научни форуми, работят за повишаване на качеството на официалната статистическа информация.