Заседание на Комитета на Европейската статистическа система

Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще участва в 33-тото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 17 - 18 май 2017 г. в Евростат, Люксембург. Срещата е втората за тази година от общо четирите редовни годишни заседания на Комитета.

Комитетът ще обсъди и гласува предложението за регламент на Европейската комисия за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор по отношение на извършването на актуализации на годишната и месечната статистика за енергийния сектор.

Комитетът също ще даде своето становище по проекта на Годишната работна програма на европейската статистика за 2018 г., по преработения проект на регламент за брутния национален доход и по Системата от индикатори за устойчиво развитие на Европейския съюз, разработена от Евростат в сътрудничество със службите на Европейската комисия и националните статистически институти на Европейската статистическа система.

Непосредствено преди заседанието на КЕСС ще се проведе среща на ръководителите на националните статистически институти на триото председателства на Съвета на Европейския съюз за периода юли 2017 - декември 2018 г., Естония – България - Австрия, по време на която ще се обсъди общата програма в областта на статистиката.