Списание „Статистика”, бр. 1/2017

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2017 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
• Теория и методология на статистическите изучавания
• Статистически изследвания и анализи
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания е публикувана статията:

• Бъдещето на изследванията … и изследванията на бъдещето: възможни приложения на големите данни (Big Data) при производството на статистическа информация - автори  д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт, и Галя Статева, Национален статистически институт, София

Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с възможните приложения на големите данни (Big Data) при производството на статистическа информация. Очертани са някои конкретни предизвикателства и възможности пред официалната статистика по отношение на използването на Big Data.

В първата част на статията авторите посочват някои примери относно събиране, съхранение  и управление на неясни (неструктурирани) данни. Поставя се акцент върху  оценката на качеството на Big Data за целите на официалната статистика, включително за тяхната селективност. 

Във втората част на статията се разглеждат добри практики при използването на Big Data и административни източници на информация за статистически цели, а именно: оценка на гъстотата на населението в Европа чрез мрежа от мобилни оператори, картографиране на общественото мнение, нагласи и поведение, прогнозиране на  безработицата, сканиране на данни и използване на интернет като източник на данни за статистиката на цените, използване на Big Data като източник на данни за изследване на домакинските бюджети, моделиране на извадкови данни от „умни“ електрически измервателни уреди и други. Специално внимание е отделено за споделяне на опита на Евростат при изчисляване на експресни оценки на хармонизирания индекс на потребителските цени.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

• Някои външни резерви за растеж на населението в България - автор проф. д-р Димитър Аркадиев

В статията се обсъжда проблемът с демографската криза в България. Предлагат се някои външни резерви за подобряване на демографската ситуация. Тези резерви могат да бъдат: лицата с българско гражданство в страните по света; родените в България лица, живеещи извън нея; лица от страни, близки по език и култура до българите; имигранти от държави, където основната религия е християнството; имигранти от страни, където основната религия е различна от християнската - ислям, будизъм, хиндуизъм, юдаизъм и други. Обсъждат се предимствата и недостатъците на всяка от посочените резерви. Броят на българските граждани извън България към 2011 г. е над 0.5 млн., от които над 90% са в държавите от Европейския съюз. Броят на родените в България и намиращи се извън нея към 2011 г. е над 1 милион. От тях в Европейския съюз са 50%, а в Турция - 40%. Лицата от български етнос и потекло (в държавите, където се регистрира) извън България са над 0.5 милиона. Посочените категории в определена своя част се припокриват и преливат една в друга. Затова общият количествен резерв от всички източници се оценява на 0.5 - 1 млн. души. Разглеждат се условията, които българската държава трябва да осигури, за да привлече и устрои имигрантите и завърналите се в страната.

• Подобряване на ефективността на регионалната структура на Националния статистически институт в контекста на съвременните концепции за мениджмънт - част III - автор Светла Иванова, Национален статистически институт, София

В тази част на статията е представен бенчмаркингът като управленски подход за постигане на желания от ръководителите на ТСБ резултат - непрекъснато подобрение на ефективността чрез идентифициране и прилагане на най-добрите практики. Разгледани са ролите на директора на ТСБ, на главния счетоводител и началниците на отдели в процеса по бенчмаркинг и са дефинирани ключовите въпроси на бенчмаркинга, на които всеки от тях трябва да отговори, за да е успешна процедурата. За да се докаже, че бенчмаркингът може лесно да бъде официализиран като управленска практика в регионалната структура на НСИ, са разгледани подробно шестте основни етапа в процеса на сравнителния анализ независимо от неговата форма - планиране, работа с партньори, картографиране, анализ, действие и преглед.

Статията има за цел да докаже, че прилагането на концепцията за Lean управление ще помогне на новосъздадените ТСБ да рационализират процесите чрез преодоляване на причините за организационна неефективност, изграждане на системи за управление, възможности за поддържане на нови начини на работа и ангажимент на ръководните служители за непрекъснато подобряване на ефективността. Представени са и петте основни принципа на Lean управлението, пречупени през призмата на бизнес процесите в ТСБ, както и подходи, техники и инструменти, към които следва да се придържат ръководителите им. Етапите на внедряване на Lean управление в ТСБ - възприемане, оценяване, моделиране, действие и напредък, могат да продължат няколко години,  през които  удовлетвореността на потребителите и служителите, производителността, времето за изпълнение ще започнат да се подобряват.

• Определение бедности на основе многомерного статистического анализа

- автор Яшар Паша,  Република Азербайджан

В статията е представена обща информация за многомерната бедност,  описани са статистическите показатели, свързани с многомерната бедност, както и факторите, които влияят върху бедността.  В нея се подчертава важността на регресионния модел в многомерния анализ на бедността. Статията представя също и алгоритъм на използвания метод за измерване на бедността по ниво на депривация в областта на образованието, здравето и равнището на живот на индивидуално ниво, заедно с  практическото му прилагане. Методологията за изчисляване на многомерния индекс на бедността е представена с конкретен пример.

• Социалните трансфери – инструмент за справяне с бедността и неравенството - автор Блага Маджурова, ПУ „Паисий Хилендарски“

Социално-икономическата криза постави на преден план въпроса за задълбочаващата се бедност и неравенството в обществото, както и инструментите за тяхното намаляване. Социалните трансфери са най-важният инструмент за справяне −с бедността и неравенството,но въпреки това в България те не са достатъчно ефективни. Сравнителният анализ показва, че страната ни изостава от средните равнища на Европейския съюз на индикаторите, свързани с бедността и неравенството. Разгледано е влиянието на социалните трансфери върху тях, като са изведени резултати преди и след преразпределителните трансферни процеси.

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:  

• Годишно съвещание на Работна група „Паритети на покупателната способност“ в изпълнение на програмата за европейски сравнения на равнища на цени и брутен вътрешен продукт на човек от населението - автор Русин Русинов,  Национален статистически институт, София

Целта на статията е да се направи отчет за извършената през 2016 г. работа, анализ на резултатите от проведените специфични наблюдения на цените на потребителските и инвестиционните стоки и услуги и на болничните услуги в здравеопазването, както и да се обсъдят методологически въпроси, свързани с изчисляването на паритети на покупателната способност (ППС). Най-важните показатели, получавани в резултат на изчисляваните ППС, са БВП и фактическото индивидуално потребление на човек от населението в стандарт на покупателната способност.

• Преброяване 1956 в дигитален формат - автор Соня Златанова,  Национален статистически институт, София

 На 1 декември 1956 г. стартира единадесетото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Извършва се съгласно постановление на Министерския съвет от 14 април 1956 година.

За първи път по време на преброяването през 1956 г. се прилага методът на интервюто, като всички преброени лица освен децата и тежко болните са разпитвани лично от преброителите, които същевременно са попълвали анкетните карти.

Преброяването е извършено от 23 598 преброители и 5 397 контрольори. Обръща се специално внимание на подготовката на кадрите, ангажирани в преброяването.

Комуникационно-информационната кампания на Преброяване 1956 се разгръща в широк общонационален мащаб. Осъществени са 6 777 радиопредавания, печатните медии публикуват 248 статии, 21 341 са проведените беседи и събрания. В продължение на три месеца е прожектиран късометражният филм „Животът в цифри“, създаден специално за преброяването.

Единадесетото преброяване на населението и жилищния фонд е първото, при което се въвежда машинна обработка на данните.

Поетапно в четири тома са публикувани данни за демографското и социално-икономическото състояние на населението.

Резултатите от преброяването на жилищния фонд са издадени в два тома. Том първи съдържа информация за жилищния фонд на София. В том втори са публикувани данни на национално ниво.

През 2017 г. за първи път в уебпространството се публикува дигиталната колекция „Преброяване 1956“. Тя е с обем 3 290 страници и се достъпва през двуезичния интернет портал на дигиталната библиотека на Националния статистически институт. Търсенето е възможно както на български, така и на английски език.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 1/2017 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ