Старши експерт в отдел „Обща администрация“ в ТСБ - Югоизток

Публикуван на: 15.03.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2017 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 

Териториално статистическо бюро – Югоизток (ТСБ – Югоизток) при Национален статистически институт, със седалище: гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ № 3, на основание чл. 10а и чл.10д, ал.9 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед на директора на ТСБ – Югоизток № ЮИ-РД-04-34/15.03.2017 г.

 
Обявява:
 
I. Конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Обща администрация“ в ТСБ - Югоизток.
 
II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 1 година или  ранг V младши;
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – икономика на човешките ресурси, счетоводство и контрол, икономика или друга подходяща за длъжността специалност;
2. Компютърна грамотност: Microsoft Office (Word, Excel), Internet, E-mail.
 
IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
 
V. Кандидатите за конкурса следва да представят документи, както следва:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
 
VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в сградата на ТСБ - Югоизток, адрес: град Бургас, бул. „Янко Комитов“ № 3, етаж 5, стая 14, в срок до 10 /десет/ дни след датата на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
 
VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на ТСБ – Югоизток, гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ № 3, ет. 5.
 
VІІІ. Кратко описание на длъжността: Организира и контролира изпълнението на задачите, свързани с управлението на човешките ресурси. Организира и отговаря за касовата отчетност, осъществява касово обслужване на потребители на статистическа информация, изготвя първични счетоводни документи.
 
ІХ. Минимален размер на основната заплата – 460 лв.