Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Разград” при ТСБ-Север

Публикуван на: 24.03.2017 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно Протокол № 1/20.03.2017 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № С-РД-04-15/06.03.2017 г. на Директора на ТСБ - Север, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
ИЛИАНА НЕДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
2
ЕЛИС ГЮРСЕЛОВА ЗАЙКЪРОВА
3
РАЛИЦА СТОЯНОВА ДЕЧЕВА
4
ТЯНА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 03.04.2017 г. от 10:00 часа в сградата на отдел „Статистически изследвания - Разград, гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 15, етаж 4, стая 47.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса. В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 03.04.2017 г. от 13.30 ч. в сградата на отдел „Статистически изследвания - Разград, гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 15, етаж 4, стая 47.

При подготовка за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници: Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Закон за статистиката, Устройствен правилник на НСИ,  Метаданни и методология на изследванията в областта на демографската и социална статистика, публикувани на сайта на НСИ /www.nsi.bg/.

 

20.03.2017 г.                                                 Председател на комисията: ..........(п)..............
                                                                                       /Даниела Данаилова/
 
 
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно Протокол № 1/20.03.2017 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № С-РД-04-15/06.03.2017 г. на Директора на ТСБ - Север, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:
Име, презиме, фамилия
Основание за недопускане
1
СВИЛЕНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
Представеният документ не покрива минимално изискуемата образователна степен
 
20.03.2017 г.                                                 Председател на комисията: ..........(п)..............
                                                                                      /Даниела Данаилова/

 

Файл: