Международна конференция за Big Data се проведе в София

Националният статистически институт беше домакин и съорганизатор, съвместно със Статистическия институт на Белгия, на международна конференция, на която бяха представени резултатите от проект ESSnet за Big Data. В събитието, което се проведе на 23 - 24 февруари 2017 г. в София, взеха участие председателят на НСИ Сергей Цветарски, изпълняващата длъжността Генерален директор на Евростат Мариана Коцева,  председателят на Статистическия институт на Нидерландия Джарк Джин-А-Цой и координаторът на ESSnet Big Data Питър Стройс.

По време на конференцията бяха обсъдени резултатите от различните работни пакети, включени в настоящото първо грантово споразумение (SGA-I), с всички европейски страни - участници в проекта, заинтересовани експерти, представители на Евростат, Европейската комисия, международни организации, научната общност и бизнеса в България. 

На заключителната сесия на семинара беше проведена широка дискусия за влиянието на Big data върху официалната статистика и бъдещето на Европейската статистическа система. По време на тази дискусия председателят на НСИ Сергей Цветарски отбеляза, че все още има много неизяснени въпроси по отношение на прилагането на Big data в официалната статистическа практика; необходимо е ново законодателство и осигуряване на достъп до данни от всички държатели на източници на Big data. Той подчерта, че професията „традиционен статистик“ в контекста на новите източници на данни ще се промени към експерт-методолог по валидиране и оценка на качеството. Това ще направи статистическата професия по-интересна и предизвикателна, ще повиши мотивацията и уменията на експертите, работещи в НСИ.

Мариана Коцева, изпълняваща длъжността Генерален директор на Евростат, подчерта, че дискусиите за използването на Big data в официалната статистическа практика трябва да продължат на високо ниво по отношение на хоризонтално интегрираните въпроси (законодателство, достъп до данни, партньорство, разпространение на резултатите и др.) и да се мисли за бъдещи стъпки в посока изграждане на „умна статистика“. Тя апелира да се използват всички възможни механизми за осигуряване на финансиране, изучаване на потенциални правни инструменти, стимулиране на обмяната на добри практики и активно сътрудничество  в рамките на Европейската статистическа система и с други заинтересовани партньори. Необходимо условие за успешното експериментиране и внедряване на Big data е промяната на мисленето и уменията на човешкия капитал.   

Председателят на Статистическия институт на Нидерландия Джарк Джин-А-Цой направи основно изказване на тема „Променящи се механизми: националните статистически институти в ерата на Big data“. Той изрази мнението, че използването на  Big data в статистическата практика е все още в научноизследователски етап и получените резултати са експериментални продукти. Едновременно с това комбинирането на традиционните статистически изследвания с източници на Big data и административни данни е абсолютно необходимо, като в процеса трябва да бъде въвлечена цялата статистическа общност.

На конференцията беше представено и второто грантово споразумение (SGA-II), което е с продължителност 17 месеца (януари 2017 - май 2018 година).