„Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Ямбол“ в ТСБ – Югоизток

Публикуван на: 16.03.2017 г.
 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
от Протокол № 1 от 15.03.2017 г. на комисията, назначена със заповед № ЮИ-РД-04-32 от 13.03.2017 г. на Директора на Териториално статистическо бюро – Югоизток за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Ямбол”  в Териториално статистическо бюро – Югоизток:
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
Въз основа на преценката комисията реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
№ по ред
Име, презиме, фамилия
1.
Галина Димитрова Димитрова
2.
Нася Димитрова Атанасова
3.
Донка Иванова Армутлиева
4.
Станка Кирилова Обрешкова
5.
Даниела Иванова Станчева
6.
Ваня Василева Василева
7.
Йовка Бойкова Авджиева-Костадинова
8.
Койна Станкова Иванова
9.
Даниела Георгиева Георгиева
10.
Димитринка Куртева Неделчева
 
б) Недопуснати кандидати – няма.
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на 29.03.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Териториално статистическо бюро – Югоизток,  отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, гр. Ямбол, к-с „Златен рог“ № 20, ет. 1, Заседателна зала за провеждане на тест и интервю.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността Младши експерт“ в отдел „Статиситчески изследвания - Ямбол” в Териториално статистическо бюро – Югоизток
 
1. Общи познания за българската администрация
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2016 година;
3.Методологии на статистическите изследвания – в рубрики на интернет страницата на НСИ.
 
 
       Председател на комисията:         (п)
/Величка Кръстева/ 
 

 

Файл: