„Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ в ТСБ – Югоизток

Публикуван на: 13.03.2017 г.
 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
     
от Протокол № 1 от 10.03.2017 г. на комисията, назначена със заповед № ЮИ-РД-04-27 от 07.03.2017 г. на Директора на Териториално статистическо бюро – Югоизток за провеждане на конкурс за заемане на една длъжност „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”  в Териториално статистическо бюро – Югоизток:
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
Въз основа на преценката комисията реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Нина Петкова Паскалева
2. Мариета Ангелова Василева
3. Светла Веселинова Димитрова
4. Николина Пенева Колева
5. Борислав Стефанов Райчев
6. Ивелина Желязкова Петканска
7. Цветослава Георгиева Дедева
 
б) Недопуснати кандидати – няма.
Допуснатите кандидати следва да се явят на 24.03.2017 г. от 11.00 часа в стая № 302 на  етаж 3 в сградата на отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, гр. Стара Загора,   ул. “Армейска” № 5,  за провеждане на тест и интервю.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” в Териториално статистическо бюро – Югоизток
 
1. Общи познания за българската администрация
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ.
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
3.  Методологии на статистическите изследвания – в рубрики на интернет страницата на НСИ.
     
 
Председател на комисията:    п
                                                                    /Милена Караиванова/ 
 
Файл: