„Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Габрово” при ТСБ-Север

Публикуван на: 16.03.2017 г.
 
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
Съгласно чл.21 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/ 13.03.2016 г. на комисия, назначена със Заповед № С-РД-04-12 / 24.02.2017 г. на Директора на ТСБ - Север за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Габрово” при ТСБ - Север,  допуска до конкурс:
 
1. ВЕСЕЛА САВЧЕВА САВЧЕВА
2. ИНА САВОВА МИНЧЕВА
3. МИЛЕНА КОЛЕВА МИНЧЕВА
4. ИВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
 
Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 24.03.2017 г.  в сградата на отдел „Статистически изследвания - Габрово”, гр. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 65, етаж 4, стая 407 за решаване на тест от 11.00 ч до 12.00 ч.
Кандидатите трябва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на  24.03.2017 г.  от 12.30 ч. в сградата  на отдел „Статистически изследвания - Габрово”, гр. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 65, етаж 4, стая 407.
 
*  За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Габрово” при ТСБ - Север, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:
           
1. Общи административни познания
1.1. Закон за държавния служител
1.2. Закон за администрацията
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
1.4. Закон за счетоводството
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката
2.2. Устройствен правилник на НСИ
2.3. Базови познания в областта на статистиката - публикувани в сайта на НСИ /www.nsi.bg/, рубрика „Статистически данни” - подрубрики: „Демографска и социална статистика”, „Бизнес статистика” и „Макроикономическа статистика”.
 
 
Дата: 13.03.2017 г.                      Председател на комисията: ...................../п/...................  
                                                                                              (Георги Цветков)
 
 
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
съгласно чл.21, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/ 13.03.2017 г. за длъжността „старши експерт” в отдел “Статистически  изследвания - Габрово” при  ТСБ - Север
 
Не се допускат до конкурс:
   -няма недопуснати кандидати.
 
 
Дата: 13.03.2017 г.                      Председател на комисията: ...................../п/...................  
                                                                                              (Георги Цветков)

 

Файл: