Международна конференция за Big Data ще се проведе в София

Националният статистически институт ще бъде домакин и съорганизатор, съвместно със Статистическия институт на Белгия, на международна конференция, на която ще бъдат представени резултатите от проект ESSnet за Big Data. В събитието, което ще се проведе на 23 - 24 февруари 2017 г. в София, ще вземат участие председателят на НСИ Сергей Цветарски, изпълняващата длъжността „генерален директор“ на Евростат Мариана Коцева и координаторът на ESSnet Big Data Питър Стройс.

По време на конференцията ще бъдат обсъдени резултатите от различните работни пакети, включени в настоящото първо грантово споразумение (SGA-I), с всички европейски страни - участници в проекта, и заинтересовани експерти, с представители на Евростат, Европейската комисия, международни организации, научната общност и бизнеса в България. 

Председателят на Статистическия институт на Нидерландия Джарк Джин-А-Цой ще направи основно изказване на тема „Променящи се механизми: националните статистически институти в ерата на Big data“.

Продължителността на SGA-I е 18 месеца (февруари 2016 - юли 2017 г.) и в него участва консорциум от 22 партньори: национални статистически институти и органи на статистиката. Координатор на проекта е Статистическият институт на Нидерландия. Заради мащабността и значимостта на дейностите проектът е организиран в седем работни пакета (WPs) по видове източници на Big Data за генериране на статистически данни на европейско ниво. 

На заключителната сесия на семинара се очаква да бъде проведена широка дискусия за възможното влияние на резултатите от проекта върху официалната статистика в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

В допълнение ще бъде представено второто грантово споразумение (SGA-II), което е с продължителност 17 месеца (януари 2017 - май 2018 година).