Заседание на Комитета на Европейската статистическа система

Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще участва в 32-рото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 9 февруари 2017 г. в Евростат, Люксембург. Срещата е първата за тази година от общо четирите редовни годишни заседания на Комитета.

Комитетът ще обсъди и гласува две законодателни предложения на Европейската комисия:

  • Предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на извършването на актуализации на годишната и месечната статистика за енергийния сектор;

  • Предложение за регламент за изпълнение на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд, по отношение на условията и структурата на докладите за качество и техническия формат за предаване на данни и за изменение на Регламент (ЕС) № 1151/2010.

Комитетът също така ще даде своето становище по два доклада за напредъка по изпълнението на Визия 2020 за Европейската статистическа система (ESS Vision 2020) и се очаква да приеме първия набор от незаконодателни нормативни документи, които да бъдат признати за стандарти на ЕСС.

Непосредствено след заседанието на КЕСС ще се проведе семинар на тема глобализация, както и координационна среща на триото председателства на Съвета на Европейския съюз за периода юли 2017 - декември 2018 г. Естония-България- Австрия, по време на която представители на статистическите служби на трите страни ще обсъдят общата програма в областта на статистиката.