Приети са Отчетът за дейността на НСИ през 2016 г. и Националната статистическа програма за 2017 година

На своето редовно заседание на 11 януари 2017 г. Министерски съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2016 г. и Националната статистическа програма за 2017 година.

През 2016 г. НСИ проведе успешно 248 статистически изследвания, а органите на статистиката - 48. В Отчета за 2016 г. специално внимание е отделено на проведените за първи път изследвания и дейности. Сред тях са изследването на образованието и обучението на възрастни, наблюдението на продължаващото професионално обучение на заетите лица, тримесечни индекси на цените на производител за юридически и счетоводни дейности, консултантски дейности в областта на управлението и архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи.

В Отчета е поставен акцент върху постигнатите резултати от изпълнението на хоризонталните приоритети, заложени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система, както и върху изпълнението на дейностите по производство на статистическа информация по тематични области.

Съгласно Националната статистическа програма за 2017 г. 257 са изследванията, които НСИ ще проведе през настоящата година. Нови за 2017 г. са изследванията:

 • Годишни разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти
 • Дейност на нефинансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство
 • Регионална бизнес демография
 • Регистрации и банкрути
 • Дейност на финансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство
 • Районни отоплителни и охладителни системи
 • Статистическа система от индикатори за устойчиво развитие
 • Пространствени данни за населението в грид формат
 • Внедряване и поддръжка на ИС „Автоматично консолидиране на бизнес показатели“
 • Продуктови класификации - разработване на нови версии на ПРОДПРОМ (структура и кореспондиращи таблици)
 • Разработване на самообяснителни текстове към Комбинирана номенклатура 2017
 • Структура на насаждения с определени овощни видове през 2017 година.

НСИ ще участва в различни проекти на ЕК като Наблюдение на работната сила - с допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост, подготовка за ревизия на изследването SILC тестване на подвижния модул „Здраве”, подобряване на статистиката на социалната защита (ESSPROS) и т.н.

Във връзка с оптимизирането на разходите и започналото намаляване на натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

След обнародването в „Държавен вестник”, документите ще бъдат публикувани на сайта на НСИ.