Методолози в ЦУ

Наименование на формуляр Методолог Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
1 Справка за предприятието през 2016 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) Анелия Денкова 587 0877 147 265
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Красимира Недева 668 0877 364 088
2 Справка за местните единици за 2016 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 9) Анелия Денкова 587 0877 147 265
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Красимира Недева 668 0877 364 088
3 Справка за група предприятия през 2016 година (Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 и 15) Анелия Денкова 587 0877 147 265
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Красимира Недева 668 0877 364 088
4 Счетоводен баланс към 31.12.2016 година (Приложения 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14 и 15) Албена Димитрова 133 0877 140 627
Кармен Искрова 160 0877 140 458
Йорданка Лашкова 156 0877 140 495
5 Отчет за приходите и разходите за 2016 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14 и 15) Албена Димитрова 133 0877 140 627
Кармен Искрова 160 0877 140 458
Йорданка Лашкова 156 0877 140 495
6 Отчет за собствения капитал за 2016 година (Приложение 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 и 15) Албена Димитрова 133 0877 140 627
Кармен Искрова 160 0877 140 458
Йорданка Лашкова 156 0877 140 495
7 Отчет за паричните потоци за 2016 година (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 и 15)  Албена Димитрова 133 0877 140 627
Кармен Искрова 160 0877 140 458
Йорданка Лашкова 156 0877 140 495
8 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15) Веселинка Горанова 224  
Лиляна Дудева 114  
9 Справка за приходите и разходите от лихви за 2016 година (Приложения 2, 4 и 6) Марин Гергов 537 0877 364 061
10 Справка за предоставените заеми и приходите от начислени лихви по институционални сектори и подсектори през 2016 година (Приложение 2) Марин Гергов 537 0877 364 061
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2016 година (Приложение 9)
11 Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2016 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 9) Ирена Янакиева 176 0877 140 553
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
12 Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и ДНА с екологично предназначение за 2016 г. (Приложение 2) Румяна Иванова 761 0877 362 804
13 Справка за данъците и таксите през 2016 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 ) Албена Стоева 108 0877 362 804
Румяна Иванова 761 0877 362 804
14 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2016 година (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 9) Марин Гергов 537 0877 364 061
15 Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда, (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  за 2015 година (Приложения 2 и 9). Албена Стоева 108 0877 362 804
Румяна Иванова 761 0877 362 804
16 Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2016 година (Приложения 2, 4 и 6) Десислава Малинкова 192  
Елза Барбова 115  
Корнелия Лазарова 609  
17 Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2016 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 8) Десислава Малинкова 192  
Елза Барбова 115  
Корнелия Лазарова 609  
18 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10) Тодор Давидков 568 0877 368 498
Емилия Милошева 166 0877 368 498
19 Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2016 година (Приложение 2) Анелия Вихърова  129 0877 140 553
Ирена Янакиева 176 0877 140 553
20 Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2016 година (Приложение 2) Веселина Маринова 106 0877 140 553
Ирена Янакиева 176 0877 140 553
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
21 Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2016 година (Приложение 2) Татяна Николова 153 0877 140 458
Кармен Искрова 160 0877 140 458
22 Справка за продажбите и търговските обекти през 2016 година (Приложения 1 и 2) Татяна Николова  153 0877 140 458
Даниела Георгиева 514 0877 140 627
23 Справка за разходите на суровини и материализа 2016 (Приложение 2) Илона Нованска 532  
24 Отчет за разхода на горива и енергия за 2016 година (Приложение 2) Ирина Митова 476  
Иванка Цветкова 590  
Антония Първанова 589  
25 Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2016 година (Приложение 2) Ивета Минкова 191  
Ирина Денчева 625  
Люба Янева 621  
26 Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2016 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и  9) Ваня Желева 158 0877 368 503
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
27 Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2014 - 2016 година (Приложения 2, 5, 6, 7 и 9) Ваня Желева 158 0877 368 503
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
28 Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2016 година (Приложения 1 и 2) Елка Ерменкова 722 0877 146 983
Елена Петрова 131 0877 146 983
Яна Велева 184  
29 Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна инфраструктура за 2016 година (Приложение 9) Стоянка Мастикова 637 0877 362 804
Мариета Петрова 504 0877 362 804
30 Справка за загубите от кризисни събития през 2016 година (Приложение 9) Росица Петрова 771  
31 Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО през 2016 година (Приложение 5) Евелин Йорданова 459  
32 Предприятия с нестопанска цел (Приложение 4) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
33 Застрахователи (Приложение 5) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
34 Инвестиционни предприятия (Приложение 6) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
35 Пенсионноосигурителни дружества (Приложение 7) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
36 Пенсионни фондове (Приложение 8) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
37 Декларация за предприятията без дейност (Приложение 11) Кармен Искрова 160 0877 140 458
Татяна Николова 153 0877 140 458