Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2016 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2017 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 31 март 2017 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 02 май 2017 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2017 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността през 2016 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата Цанка Лазарова isbs_tech@nsi.bg 118 0877 140 356
Лидия Кръстева 616 0877 140 356
Ирина Билковска 582 0877 140 356
Цветелина Раковска 509 0877 140 356
Даниела Димитрова 725 0877 140 356
Царевна Пейчинова 533 0877 140 356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Кармен Искрова isbs_stat@nsi.bg 160 0877 140 458
Албена Димитрова 133 0877 140 627
Йорданка Лашкова 156 0877 140 495
Татяна Николова 153 0877 140 458
Справка за предприятието  Анелия Денкова   587 0877 147 265
Справка за местните единици  Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Справка за група предприятия Красимира Недева 668 0877 364 088
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи  Веселинка Горанова   224  
Лиляна Дудева 114  
Справка за приходите и разходите от лихви
Справка за предоставените заеми и приходите от начислени лихви по институционални сектори и подсектори 
Марин Гергов   537 0877 364 061
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи Ирена Янакиева   176 0877 140 553
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение Румяна Иванова   761 0877 362 804
Справка за данъците и таксите Албена Стоева   108 0877 362 804
Румяна Иванова   761 0877 362 804
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Марин Гергов   537 0877 364 061
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2016 година  Албена Стоева   108 0877 362 804
Румяна Иванова 761 0877 362 804
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати
Десислава Малинкова   192  
Елза Барбова 115  
Корнелия Лазарова 609  
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877 368 498
Емилия Милошева 166 0877 368 498
Справка за чуждестранните преки инвестиции Анелия Вихърова Ирена Янакиева   129 0877 140 553
176 0877 140 553
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство Веселина Маринова   106 0877 140 553
Ирена Янакиева 176 0877 140 553
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти Татяна Николова   153 0877 140 458
Кармен Искрова 160 0877 140 458
Справка за продажбите и търговските обекти Татяна Николова   153 0877 140 458
Даниела Георгиева 514 0877 140 627
Справка за разходите на суровини и материали Илона Нованска   532  
 
Отчет за разходите на горива и енергия Ирина Митова   476 0877 368 495
Иванка Цветкова 590 0877 368 495
Антония Първанова 589 0877 368 495
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти Ивета Минкова   191 0877 368 495
Ирина Денчева 625 0877 368 495
Люба Янева 621 0877 368 495
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Ваня Желева   158 0877 368 503
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2014 - 2016 година  Ваня Желева   158 0877 368 503
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти Елка Ерменкова   722 0877 146 983
Елена Петрова 131 0877 146 983
Яна Велева 184