Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през януари 2017


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните
10 януари 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията ноември 2016 г.
12 януари 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни октомври 2016 г.
12 януари 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни ноември 2016 г.
13 януари 2017 г. Места за настаняване ноември 2016 г.
13 януари 2017 г. Индекси на потребителските цени декември 2016 г.
27 януари 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България декември 2016 г.
27 януари 2017 г. БВП - регионално ниво 2015 г.
30 януари 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите януари 2017 г.
30 януари 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността декември 2016 г.
30 януари 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти ноември 2016 г.
31 януари 2017 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове" декември 2016 г.
31 януари 2017 г. Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 2016 г.