Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през март 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
01 март 2017 г. Цени на производител в услугите IV тримесечие 2016 г.
02 март 2017 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за индустрията и домакинствата II шестмесечие 2016 г.
07 март 2017 г. Заетост и отработени човекочасове IV тримесечие 2016 г.
07 март 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - предварителни данни 2016 г.
07 март 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво IV тримесечие 2016 г.
07 март 2017 г. Производителност на труда - годишни предварителни данни 2016 г.
07 март 2017 г. Производителност на труда IV тримесечие 2016 г.
09 март 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите януари 2017 г.
13 март 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни декември 2016 г.
13 март 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни януари 2017 г.
13 март 2017 г. Места за настаняване януари 2017 г.
14 март 2017 г. Индекси на потребителските цени февруари 2017 г.
14 март 2017 г. Индекси на потребителските цени - окончателни данни януари 2017 г.
15 март 2017 г. Товарен автомобилен транспорт - годишни данни 2016 г.
15 март 2017 г. Наблюдение на работната сила - годишни данни 2016 г.
17 март 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България - годишни данни 2016 г.
20 март 2017 г. Индекс на разходите за труд IV тримесечие 2016 г.
24 март 2017 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни IV тримесечие 2016 г.
28 март 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България февруари 2017 г.
29 март 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите март 2017 г.
30 март 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността февруари 2017 г.
31 март 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти януари 2017 г.
31 март 2017 г. Индекси на цените на жилищата (HPI) IV тримесечие 2016 г.
31 март 2017 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове" февруари 2017 г.
31 март 2017 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни 2015 г.
31 март 2017 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - окончателни данни 2016 г.