Отдел "Планиране, проекти и координация"

Венета Йорданова Петрова 
Началник на отдел "Планиране, проекти и координация"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 505
 

Отдел „Планиране, проекти и координация” осъществява следните дейности:

1. отговаря за изготвянето на стратегически документи в областта на статистиката;

2. планира, организира и извършва оперативната координация на статистическата дейност в НСИ;

3. осъществява взаимодействието с другите органи на статистиката при съставянето, изпълнението и отчитането на НСП;

4. осъществява координацията при организиране и провеждане на заседанията на Националния статистически съвет;

5. осъществява оперативната координация между ЦУ на НСИ и ТСБ;

6. координира и администрира процеса по изпълнение на проекти по договори и споразумения за субсидии с органите на ЕК и други международни институции и организации;

7. поддържа електронен регистър за участието на НСИ в различни проекти и изготвя детайлни справки за поетите ангажименти от института;

8. поддържа регистър на различните комисии, съвети, комитети, групи (работни, целеви и др.) на национално и европейско ниво, в работата на които участва НСИ, както и на експертите от НСИ, включени в състава им.