Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през ноември 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
02 ноември 2017 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІІ тримесечие 2017 г.
06 ноември 2017 г. Наблюдение на потребителите октомври 2017 г.
07 ноември 2017 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни ІІІ тримесечие 2017 г.
08 ноември 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите септември 2017 г.
08 ноември 2017 г. Продажби на едро и дребно ІІІ тримесечие 2017 г.
09 ноември 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни август 2017 г.
09 ноември 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни септември 2017 г.
10 ноември 2017 г. Наети лица и средна работна заплата ІІІ тримесечие 2017 г.
10 ноември 2017 г. Места за настаняване септември 2017 г.
14 ноември 2017 г. Инвестиционна активност в промишлеността октомври 2017 г.
14 ноември 2017 г. Индекси на потребителските цени октомври 2017 г.
14 ноември 2017 г. Наблюдение на работната сила ІІІ тримесечие 2017 г.
14 ноември 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - експресни оценки ІІІ тримесечие 2017 г.
16 ноември 2017 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІІ тримесечие 2017 г.
21 ноември 2017 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІІ тримесечие 2017 г.
23 ноември 2017 г. Индекси на оборота в услугите ІІІ тримесечие 2017 г.
23 ноември 2017 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи III тримесечие 2017 г.
24 ноември 2017 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІІ тримесечие 2017 г.
27 ноември 2017 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІІ тримесечие 2017 г.
27 ноември 2017 г. Индекси на цените в селското стопанство 2017 г. - оценка
28 ноември 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България октомври 2017 г.
29 ноември 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите ноември 2017 г.
29 ноември 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти септември 2017 г.
30 ноември 2017 г. Годишна статистика на заетостта и разходите за труд -окончателни данни 2016 г.
30 ноември 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността октомври 2017 г.
30 ноември 2017 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори 2016 г.
30 ноември 2017 г. Промишлени продукти в натурално изражение по номенклатура ПРОДПРОМ 2016  - окончателни данни 2016 г.
30 ноември 2017 г. Чуждестранни преки инвестиции - окончателни данни 2016 г.
30 ноември 2017 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - окончателни данни 2016 г.
30 ноември 2017 г. Общ енергиен баланс 2016 г.
30 ноември 2017 г. Възобновяеми енергийни източници 2016 г.
30 ноември 2017 г. Кризисни събития - окончателни данни 2016 г.
30 ноември 2017 г. Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство 2016 г.
30 ноември 2017 г. Продажби на едро и дребно по групи стоки 2016 г.
30 ноември 2017 г. Търговски обекти за продажби на дребно 2016 г.
30 ноември 2017 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" октомври 2017 г.
30 ноември 2017 г. Предприятия с нестопанска цел - окончателни данни 2016 г.
30 ноември 2017 г. Структурна бизнес статистика за видовете финансови посредници - кредитни институции, застрахователни предприятия и доброволни пенсионни фондове 2016 г.
30 ноември 2017 г. Структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия - окончателни данни 2016 г.