Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през октомври 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
03 октомври 2017 г. Брутен национален доход (БНД) по пазарни цени 2016 г.
03 октомври 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - ревизирани данни 2016 г.
03 октомври 2017 г. Производителност на труда - годишни данни 2016 г.
03 октомври 2017 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" август 2017 г.
06 октомври 2017 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 октомври 2017 г.
09 октомври 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите август 2017 г.
09 октомври 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни юли 2017 г.
10 октомври 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни август 2017 г.
11 октомври 2017 г. Места за настаняване август 2017 г.
13 октомври 2017 г. Индекси на потребителските цени септември 2017 г.
18 октомври 2017 г. Икономически сметки за селското стопанство 2015 г. - окончателни данни, 2016 г. - предварителни данни
18 октомври 2017 г. Регионални икономически сметки за селското стопанство - окончателни данни 2015 г.
23 октомври 2017 г. Нефинансови сметки по институционални сектори 2015 г.
23 октомври 2017 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - актуализирани данни 2016 г.
24 октомври 2017 г. Нефинансови индикатори за сектор "Държавно управление" - актуализирани данни 2016 г.
24 октомври 2017 г. Нефинансови сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" II тримесечие 2017 г.
24 октомври 2017 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІІ тримесечие 2017 г.
27 октомври 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България септември 2017 г.
30 октомври 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите октомври 2017 г.
30 октомври 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността септември 2017 г.
30 октомври 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти август 2017 г.
31 октомври 2017 г. Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" 2016 г.
31 октомври 2017 г. Финансови сметки 2016 г.
31 октомври 2017 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - предварителни данни 2016 г.
31 октомври 2017 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" септември 2017 г.