Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през септември 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
01 септември 2017 г. Цени на производител в услугите II тримесечие 2017 г.
05 септември 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) ІІ тримесечие 2017 г.
05 септември 2017 г. Заетост и отработени човекочасове ІІ тримесечие 2017 г.
05 септември 2017 г. Производителност на труда ІІ тримесечие 2017 г.
08 септември 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите юли 2017 г.
12 септември 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни юни 2017 г.
12 септември 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юли 2017 г.
12 септември 2017 г. Стокообмен на Р България - окончателни данни 2016 г.
13 септември 2017 г. Места за настаняване юли 2017 г.
15 септември 2017 г. Индекси на потребителските цени август 2017 г.
15 септември 2017 г. Изследване на образованието и обучението на възрастни 2016 г.
20 септември 2017 г. Индекс на разходите за труд ІІ тримесечие 2017 г.
26 септември 2017 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни ІІ тримесечие 2017 г.
26 септември 2017 г. Индекси на цените на износа и вноса - окончателни данни 2016 г.
26 септември 2017 г. Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 2015 г.
28 септември 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България август 2017 г.
29 септември 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите септември 2017 г.
29 септември 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти юли 2017 г.
29 септември 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността август 2017 г.
29 септември 2017 г. Индекси на цените на жилищата (HPI) ІІ тримесечие 2017 г.
29 септември 2017 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за Битови и Небитови клиенти I шестмесечие 2017 г.