Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през август 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
02 август 2018 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІ тримесечие 2018 г.
07 август 2018 г. Наблюдение на потребителите юли 2018 г.
08 август 2018 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни ІІ тримесечие 2018 г.
08 август 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията юни 2018 г.
10 август 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юни 2018 г.
10 август 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни май 2018 г.
10 август 2018 г. Наети лица и средна работна заплата ІІ тримесечие 2018 г.
10 август 2018 г. Места за настаняване юни 2018 г.
14 август 2018 г. Индекси на потребителските цени юли 2018 г.
14 август 2018 г. Наблюдение на работната сила ІІ тримесечие 2018 г.
14 август 2018 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - експресни оценки ІІ тримесечие 2018 г.
15 август 2018 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІ тримесечие 2018 г.
22 август 2018 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІ тримесечие 2018 г.
23 август 2018 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи II тримесечие 2018 г.
23 август 2018 г. Индекси на оборота в услугите ІІ тримесечие 2018 г.
24 август 2018 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІ тримесечие 2018 г.
24 август 2018 г. Цени на производител в селското стопанство ІІ тримесечие 2018 г.
24 август 2018 г. Цени на производител в горското стопанство ІІ тримесечие 2018 г.
24 август 2018 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІ тримесечие 2018 г.
28 август 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юли 2018 г.
29 август 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите август 2018 г.
29 август 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти юни 2018 г.
30 август 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юли 2018 г.
31 август 2018 г. Чуждестранни преки инвестиции  - предварителни данни 2017 г.
31 август 2018 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи  - предварителни данни 2017 г.
31 август 2018 г. Кризисни събития - предварителни данни 2017 г.
31 август 2018 г. Промишлени продукти в натурално изражение - по номенклатура ПРОДПРОМ 2017 - предварителни данни 2017 г.
31 август 2018 г. Пенсионни дружества и фондове 2017 г.
31 август 2018 г. Специализирани инвестиционни предприятия 2017 г.
31 август 2018 г. Предприятия с нестопанска цел  - предварителни данни 2017 г.
31 август 2018 г. Застрахователни и презастрахователни предприятия 2017 г.
31 август 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юли 2018 г.
31 август 2018 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - предварителни данни 2017 г.