Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
02 юли 2018 г. Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 2017 г.
03 юли 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" май 2018 г.
06 юли 2018 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 юли 2018 г.
9 юли 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията май 2018 г.
11 юли 2018 г. Места за настаняване май 2018 г.
12 юли 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2018 г.
12 юли 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2018 г.
16 юли 2018 г. Индекси на потребителските цени юни 2018 г.
16 юли 2018 г. Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 2017 г.
27 юли 2018 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата - годишни данни 2017 г.
27 юли 2018 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2017 г.
27 юли 2018 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2017 г.
27 юли 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2018 г.
30 юли 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2018 г.
30 юли 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2018 г.
30 юли 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2018 г.
31 юли 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2018 г.
31 юли 2018 г. Демография на предприятията 2016 г.