Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
02 юли 2018 г. Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 2017 г.
03 юли 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" май 2018 г.
06 юли 2018 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 юли 2018 г.
9 юли 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията май 2018 г.
12 юли 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2018 г.
12 юли 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2018 г.
11 юли 2018 г. Места за настаняване май 2018 г.
16 юли 2018 г. Индекси на потребителските цени юни 2018 г.
16 юли 2018 г. Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 2017 г.
27 юли 2018 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата - годишни данни 2017 г.
27 юли 2018 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2017 г.
27 юли 2018 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2017 г.
27 юли 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2018 г.
30 юли 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2018 г.
30 юли 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2018 г.
30 юли 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2018 г.
31 юли 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2018 г.
31 юли 2018 г. Демография на предприятията 2016 г.