Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
06 юли 2017 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 юли 2017 г.
10 юли 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите май 2017 г.
10 юли 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2017 г.
10 юли 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2017 г.
11 юли 2017 г. Места за настаняване май 2017 г.
13 юли 2017 г. Индекси на потребителските цени юни 2017 г.
14 юли 2017 г. Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 2016 г.
27 юли 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2017 г.
28 юли 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2017 г.
28 юли 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2017 г.
28 юли 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2017 г.
28 юли 2017 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата - годишни данни 2016 г.
28 юли 2017 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2016 г.
28 юли 2017 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2016 г.
31 юли 2017 г. Демография на предприятията 2015 г.