Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юни 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
01 юни 2017 г. Цени на производител в услугите I тримесечие 2017 г.
07 юни 2017 г. Заетост и отработени човекочасове І тримесечие 2017 г.
07 юни 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) І тримесечие 2017 г.
07 юни 2017 г. Производителност на труда І тримесечие 2017 г.
08 юни 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите април 2017 г.
09 юни 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни март 2017 г.
09 юни 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни април 2017 г.
09 юни 2017 г. Жилищен фонд 2016 г.
12 юни 2017 г. Места за настаняване април 2017 г.
14 юни 2017 г. Индекси на потребителските цени май 2017 г.
16 юни 2017 г. Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 2016 г.
20 юни 2017 г. Издателска дейност - годишни данни 2016 г.
21 юни 2017 г. Индекс на разходите за труд І тримесечие 2017 г.
22 юни 2017 г. Статистика на доходите и условията на живот - индикатори за бедност и социално включване 2016 г.
26 юни 2017 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни І тримесечие 2017 г.
27 юни 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България май 2017 г.
28 юни 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юни 2017 г.
29 юни 2017 г. Умирания по причини и смъртност по причини 2016 г.
29 юни 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти април 2017 г.
30 юни 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността май 2017 г.
30 юни 2017 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" І тримесечие 2017 г.
30 юни 2017 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" І тримесечие 2017 г.
30 юни 2017 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" май 2017 г.
30 юни 2017 г. Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 2016 г.
30 юни 2017 г. Индекси на цените на жилищата (HPI) І тримесечие 2017 г.
30 юни 2017 г. Изследване на продължаващото професионално обучение на заетите лица 2015 г.