Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
03 април 2017 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2016 г.
06 април 2017 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 април 2017 г.
10 април 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите февруари 2017 г.
10 април 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2017 г.
10 април 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2017 г.
11 април 2017 г. Места за настаняване февруари 2017 г.
12 април 2017 г. Индекси на потребителските цени март 2017 г.
12 април 2017 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2016 г.
13 април 2017 г. Инвестиционна активност в промишлеността март 2017 г.
18 април 2017 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2016 г.
20 април 2017 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2016 г.
24 април 2017 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2016 г.
24 април 2017 г. Нефинансови сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2016 г.
24 април 2017 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2016 г.
24 април 2017 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2016 г.
24 април 2017 г. Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 2016 г.
27 април 2017 г. Образование в Република България 2016/2017 учебна година
28 април 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2017 г.
28 април 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2017 г.
28 април 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2017 г.
28 април 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2017 г.
28 април 2017 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2015 г.