Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2016


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
01 април 2016 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2015 г.
06 април 2016 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 април 2016 г.
08 април 2016 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията февруари 2016 г.
11 април 2016 г. Места за настаняване февруари 2016 г.
11 април 2016 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2016 г.
11 април 2016 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2016 г.
12 април 2016 г. Индекси на потребителските цени март 2016 г.
15 април 2016 г. Инвестиционна активност в промишлеността март 2016 г.
15 април 2016 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2015 г.
15 април 2016 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2015 г.
20 април 2016 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2015 г.
21 април 2016 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2015 г.
22 април 2016 г. Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 2015 г.
22 април 2016 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2015 г.
22 април 2016 г. Нефинансови сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2015 г.
22 април 2016 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2015 г.
27 април 2016 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2016 г.
28 април 2016 г. Образование в Република България 2015/2016 учебна година
28 април 2016 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво NUTS2 2014 г.
28 април 2016 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2016 г.
28 април 2016 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2016 г.
28 април 2016 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2016 г.
28 април 2016 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2014 г.