Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2017


Дата на представяне Тема Период, за който се отнасят данните
03 април 2017 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2016 г.
06 април 2017 г. Ключови показатели за България последни данни към 6 април 2017 г.
10 април 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите февруари 2017 г.
10 април 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2017 г.
11 април 2017 г. Места за настаняване февруари 2017 г.
12 април 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2017 г.
12 април 2017 г. Индекси на потребителските цени март 2017 г.
12 април 2017 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2016 г.
13 април 2017 г. Инвестиционна активност в промишлеността март 2017 г.
18 април 2017 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2016 г.
20 април 2017 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2016 г.
24 април 2017 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2016 г.
24 април 2017 г. Нефинансови сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2016 г.
24 април 2017 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2016 г.
24 април 2017 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2016 г.
24 април 2017 г. Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 2016 г.
27 април 2017 г. Образование в Република България 2016/2017 учебна година
28 април 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2017 г.
28 април 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2017 г.
28 април 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2017 г.
28 април 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2017 г.
28 април 2017 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2015 г.