Национален статистически съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Съставът на НСС е определен със Заповед № РД 07-6/13.01.2009 г. на Председателя на НСИ,
актуализиран със Заповед № РД 07-125/04.04.2011 г., Заповед № РД 07-338/11.10.2012 г.,
Заповед № РД 07-331/23.10.2013 г., Заповед № РД 07-174/23.06.2014 г., Заповед № РД 07-304/07.10.2014 г.,
Заповед № РД 05-530/29.07.2015 г., Заповед № РД 05-172/25.02.2016 г. и Заповед № РД 05-851/11.10.2016 г. на Председателя на НСИ 
N по
ред
Име и фамилия
Длъжност/Ведомство/Министерство
Адрес
Телефон, факс, e-mail
1.
Проф. Христина Вучева
Регистриран одитор на свободна практика
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
София 1618
ул. „Вихрен” № 19
Тел. +359 2 856 98 11 
e-mail:
2.
Проф. дсн Светлана Съйкова
Ръководител на Център за емпирични социални изследвания,
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
София 1000
ул. „Московска” № 13А
GSM: +359 885 653 450
Тел. +359 2 981 05 02 
3.
Доц. д-р Алиосман Имамов
Преподавател в Катедра ”Статистика и иконометрия” на Факултет „Приложна информатика и статистика”,
Университет за национално и световно стопанство
София 1700
Студентски град „Христо Ботев”
Бул. „8-ми декември”
Каб. 2077
GSM: +359 887 993 853
e-mail:
4.
Емил Димитров
Директор на дирекция “Статистика”,
Българска народна банка
София 1000
пл. "Княз Александър І  № 1
GSM: +359 882 025 201
Тел.: +359 2 9145 12 43
5.
Валери Серафимов
Директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” на Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите
София 1618
бул. “Цар Борис III” № 136
Тел. +359 2 940 64 87
e-mail:
6.
Доц.дм Красимира Дикова
Директор на Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване” при Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването
София 1431
ул. “Акад. Иван Гешов" № 15
Тел. +359 2 954 95 79;
         +359 2 917 40 20
e-mail:
7.
Павлинка Ковачева
Директор на Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”  на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
София 1000
ул. “Дякон Игнатий” № 9
Тел.  +359 2 930 40 79
e-mail:
8.
Венцислав Гигов
Началник на отдел “Административно обслужване, статистика и архив”,  Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване” , Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
София 1000
ул. “Дякон Игнатий” № 9
GSM: +359 888 813 761
Тел. +359 2 937 10 90
9.
Павел Кючуков
 Началник  отдел “Държавна финансова статистика”,  Дирекция “Държавно съкровище”, Министерство на финансите
София 1040
ул. "Г. С. Раковски" № 102
Тел. +359 2 9859 21 37
10.    
Красимир Иванов
Директор на дирекция “Интрастат”,
Национална агенция за приходите към Министерство на финансите
София 1000
бул. “Дондуков” № 52
Тел. +359 2 9859 33 35
11.    
Елена Карачорова
Началник отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни”, Дирекция „Стратегически анализи и прогнози” на  Агенция “Митници” към Министерство на финансите
София 1202
ул. “Г. С. Раковски” № 47
Тел. +359 2 9859 45 42
e-mail:
12.    
Гергана Пеева-Иванова
Държавен експерт в отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози”, Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”,
Национален осигурителен институт
София 1303
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64
Тел. +359 2 926 12 05
13.    
Диана Атанасова
Началник на отдел „Агростатистика” в Главна дирекция  „Земеделие и  регионална политика”,
Министерство на земеделието и храните
София 1040
бул. “Христо Ботев” № 55
Тел. +359 2 9851 11 02
e-mail:
14.    
Проф. д-р Веселка Павлова
Ръководител Катедра „Статистика и иконометрия”,
Университет за национално и световно стопанство  
София 1700
Студентски град „Христо Ботев”
Бул. „8-ми декември”,
Каб. 2077
Тел. +359 2 8195 508
15.    
Проф. д-р Лалко Дулевски
Председател на Икономически и социален съвет,
Заместник-председател на Общото събрание и ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“,
Университет за национално и световно стопанство
София 1700
Студентски град „Христо Ботев”
Бул. „8-ми декември”,
Каб. 2025
Тел. +359 2 8195 310
           dulevski@abv.bg
16.    
Проф. д-р Стоян Тотев
Член на Научния съвет в Институт за икономически изследвания към БАН, Професор в секция „Регионална и секторна икономика” на ИИИ към БАН,
Професор в Стопански факултет на Тракийски Университет
София 1040
ул. „Аксаков” № 3
ПК 788
GSM: +359 889 625 968
факс: + 359 2 988 21 08
е-mail: stotev@yahoo.com;
            s.totev@iki.bas.bg