Енергия, околна среда и селско стопанство


  • Цени на електроенергията по тип потребител
  • Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници
  • Емисиите на парникови газове по сектори (източник: ЕАОС)
  • Потребление на някои храни на човек от населението
  • Цени на електроенергията по тип потребител
  • Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници
  • Емисиите на парникови газове по сектори (източник: ЕАОС)
  • Потребление на някои храни на човек от населението

Страници