Демографска и социална статистика


ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Тема Дата Период
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 12 април 2017 г. 2016 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 12 май 2017 г. за периода 2014 - 2016 г.
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика за заетостта и разходите за труд 30 ноември 2017 г. 2016 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 14 февруари 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
15 март 2017 г. 2016 г. - годишни данни
15 май 2017 г. I тримесечие 2017 г.
14 август 2017 г. II тримесечие 2017 г.
14 ноември 2017 г. III тримесечие 2017 г.
Наети лица и средна работна заплата 14 февруари 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
22 февруари 2017 г. 2016 г. - предварителни данни
15 май 2017 г. I тримесечие 2017 г.
10 август 2017 г. II тримесечие 2017 г.
10 ноември 2017 г. III тримесечие 2017 г.
Индекс на разходите за труд 20 март 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
21 юни 2017 г. I тримесечие 2017 г.
20 септември 2017 г. II тримесечие 2017 г.
20 декември 2017 г. III тримесечие 2017 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 27 април 2017 г. 2016/2017 учебна година
Изследване на продължаващото професионално обучение на заетите лица 30 юни 2017 г. 2015 г.
Изследване на образованието и обучението на възрастни 15 септември 2017 г. 2016 г.
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 22 май 2017 г. 2016 г.
Издателска дейност 20 юни 2017 г. 2016 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 3 април 2017 г. 2016 г.
Детски ясли 12 май 2017 г. 2016 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 16 юни 2017 г. 2016 г.
Умирания по причини и смърност по причини 29 юни 2017 г. 2016 г.
Система на здравни сметки 21 август 2017 г. 2015 г.
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 16 февруари 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
18 април 2017 г. 2016 г.
16 май 2017 г. I тримесечие 2017 г.
15 август 2017 г. ІІ тримесечие 2017 г.
16 ноември 2017 г. III тримесечие 2017 г.
Статистика на доходите и условията на живот - Индикатори за бедност и социално включване 22 юни 2017 г. 2016 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита 26 септември 2017 г. 2015 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 14 юли 2017 г. 2016 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 20 април 2017 г. 2016 г.