Демографска и социална статистика

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Тема Дата Период
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 15 април 2016 г. 2015 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 13 май 2016 г. за периода 2013 - 2015 г.
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика за заетостта и разходите за труд 30 ноември 2016 г. 2015 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 15 февруари 2016 г. IV тримесечие 2015 г.
15 март 2016 г. 2015 г. - годишни данни
16 май 2016 г. I тримесечие 2016 г.
15 август 2016 г. II тримесечие 2016 г.
14 ноември 2016 г. III тримесечие 2016 г.
Наети лица и средна работна заплата 12 февруари 2016 г. IV тримесечие 2015 г.
19 февруари 2016 г. 2015 г. - предварителни данни
16 май 2016 г. I тримесечие 2016 г.
10 август 2016 г. II тримесечие 2016 г.
10 ноември 2016 г. III тримесечие 2016 г.
Индекс на разходите за труд 21 март 2016 г. IV тримесечие 2015 г.
21 юни 2016 г. I тримесечие 2016 г.
20 септември 2016 г. II тримесечие 2016 г.
20 декември 2016 г. III тримесечие 2016 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 28 април 2016 г. 2015/2016 учебна година
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 20 май 2016 г. 2015 г.
Издателска дейност 20 юни 2016 г. 2015 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 1 април 2016 г. 2015 г.
Детски ясли 12 май 2016 г. 2015 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 17 юни 2016 г. 2015 г.
Умирания по причини и смърност по причини 29 юни 2016 г. 2015 г.
Система на здравни сметки 19 октомври 2016 г. 2014 г.
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 16 февруари 2016 г. IV тримесечие 2015 г.
15 април 2016 г. 2015 г.
16 май 2016 г. I тримесечие 2016 г.
15 август 2016 г. ІІ тримесечие 2016 г.
16 ноември 2016 г. III тримесечие 2016 г.
Статистика на доходите и условията на живот - Индикатори за бедност и социално включване 16 септември 2016 г. 2015 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита 26 септември 2016 г. 2014 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 15 юли 2016 г. 2015 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 20 април 2016 г. 2015 г.