Демографска и социална статистика


ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 12 април 2018 г. 2017 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 11 май 2018 г. за периода 2015 - 2017 г.
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 02 юли 2018 г. 2017 г.
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика за заетостта и разходите за труд 30 ноември 2018 г. 2017 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 14 февруари 2018 г. IV тримесечие 2017 г.
15 март 2018 г. 2017 г. - годишни данни
15 май 2018 г. I тримесечие 2018 г.
14 август 2018 г. II тримесечие 2018 г.
14 ноември 2018 г. III тримесечие 2018 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 27 април 2018 г. 2017/2018 учебна година
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 22 май 2018 г. 2017 г.
Читалищна дейност 21 май 2018 г. 2017 г.
Издателска дейност 20 юни 2018 г. 2017 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 3 април 2018 г. 2017 г.
Детски ясли 27 април 2018 г. 2017 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 15 юни 2018 г. 2017 г.
Умирания по причини и смърност по причини 22 юни 2018 г. 2017 г.
Система на здравни сметки 19 октомври 2018 г. 2016 г.
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 15 февруари 2018 г. IV тримесечие 2017 г.
18 април 2018 г. 2017 г.
16 май 2018 г. I тримесечие 2018 г.
15 август 2018 г. ІІ тримесечие 2018 г.
15 ноември 2018 г. III тримесечие 2018 г.
Статистика на доходите и условията на живот - Индикатори за бедност и социално включване 30 април 2018 г. 2017 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита 26 септември 2018 г. 2016 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 16 юли 2018 г. 2017 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 20 април 2018 г. 2017 г.